ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Заповед № 120/12.03.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина инж. Иво Цветков относно организация на работата в общинска администрация
12.03.2020

                            

                                                                                                                                     Заповед № 120/12.03.2020 г.

                                                                                                                                             гр. Бяла Слатина

 

На основание на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, чл.31 и чл. 63, ал.5 от Закона за здравето и във връзка препоръки на Националния оперативен щаб за коронавируса, изпратени с писмо № 0244-42/11.03.2020 г. и решение на Общинския оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания на територията на община Бяла Слатина.

 

 

                                                                                                                                                   Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

 1. Да се обособят самостоятелни потоци за придвижване на служителите от администрацията и за външни посетители/потребители на административни услуги, като за вход на служителите на администрацията се използва входа на ресторант „Скът“.
 2. Пропускателният режим в сградата на общинска администрация да се осъществява от охранителите по график, като се спазва стриктно разпорежданията на Председателя на Общинския оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания на територията на община Бяла Слатина.
 3. В сградата на общинска администрация и кметствата да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа.
 4. Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица да се провежда в Заседателната зала на общинския съвет, като по възможност бъде ограничено.
 5. Обслужването на гражданите в Центъра за административно обслужване да се извършва при спазване на следните правила:
 • При чакащи клиенти да се спазва минимална дистанция от 1 м. между посетителите;
 • В рамките на приемното време от 8.30 до 17.30 часа да се извършва дезинфекция и проветряване на залата за обслужване на клиенти трикратно по 15 минути в следните часове: 10.30, 13.30 и 15.30 часа;
 • Служителите в Центъра за административно обслужване да работят задължително със защитна маска, която да се сменя на всеки два часа. Служителите да бъдат снабдени с дезинфектант за ръце – гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа и периодично да обработват ръцете си. 
 1. Директорите на дирекции да извършват активно информиране на потребителите на услуги по телефона и чрез интернет за предоставяните от дирекцията услуги, като разясняват възможностите за заплащане на данъци, заявяване и получаване на документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.
 2. Във всички работни помещения на общината и кметствата да се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхностни зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото, като се използват дезинфектанти на база изоцианурати и окислители. На дезинфекция подлежат всички плотове, повърхности, сензорни екрани, копирни машини, принтери  и други дигитални устройства. Допълнително се обхващат дръжки на врати , парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли, мивки.
 1. При всяко дезинфекциране се осигурява достатъчно и надеждно проветряване на помещенията.
 2. Забранявам достъпа на външни лица до всички помещения за приготвяне на топла храна в ОП „Пазари и социални дейности“

 

Заповедта да се сведе до знание на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Контрол по настоящата заповед ще упражнявам лично.

 

 

 

 

инж. Иво Цветков

Кмет на Община Бяла Слатина

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение