ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Планове

Годишен план за развитите на социални услуги в община Бяла Слатина за 2021 г . към изпълнението на общинска стратегия за развитие на социалните услуги. - публикувано на 07.05.2020 г.


Общински план за младежта 2020 г.


План за защита при бедствия в община Бяла Слатина,
приет с Решение 946, Протокол 55/ 26.09.2019 г.


Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територия на община Бяла Слатина за 2019 г.


Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнението на Общинската Стратегия за Развитие на Социални Услуги 2016 – 2020г.


Общински план за младежта - 2019 г.


План за действие за общинските концесии на територията на община Бяла Слатина за периода 2019 - 2020 г. - публикуван на 5.02.2019 г.


Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територия на община Бяла Слатина за 2018 г.


План за действие на община Бяла Слатина в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2018-2020 г.


Отменен, Архив, Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги 2016 – 2020г., планов период 2019 г.


Общински план за младежта, 2018 г.


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. на общинския План за развитие на община Бяла Слатина 2014-2020 г.


План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г.


План за противодействие на тероризма в община Бяла Слатина 2016 г.


Общински план за младежта 2016 г.


Годишен план на звеното за вътрешен одит 


План за превенция настаняването на деца в институции/услуги от резидентен тип


Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги 2016 – 2020г.


План за действие на община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2015-2017 г.


АрхивПлан за защита при бедствия в община Бяла Слатина


Архив - Общински план за младежта, 2015 г.


Архив - Общински план за младежта, 2014 г.


Архив - Общински план за младежта 2013 г.


Архив - План за закриване на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” с. Търнава


Архив - Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги. Планов период 2015 г.


Архив - Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги. Планов период 2014 г.


Архив - Общински План за действие за интегриране на ромите, и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Бяла Слатина (2012 - 2014)

 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение