ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Декларация за облагане с данък върху наследствата
Декларацията се подава при смърт на физическо лице и откриване на наследство от наследниците, заветниците или техни законни представители.
Не подават декларациите наследниците по права линия и преживелия съпруг / в случаите на наследства , открити след 01.01.2005.
Декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството.
За наследник или заветник, които не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито.
Подадената декларация от един наследник ползва и другите наследници.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
    1.     Декларация по чл.32 от ЗМДТ - http://nap.bg/page?sId236fsL=4&sId236dsA=2017&id=384&textMode=0
    2      Копие от удостоверение за наследници /при наследство/
    3.     Други документи / в зависимост от това какво включва наследствената маса/
    4.     Пълномощно /при необходимост/
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Закон за местните данъци и такси - чл.32 ал. 1
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Дирекция ”Местни данъци и такси” – гр.Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Въвеждане до края на работният ден.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: без такса
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915 882132
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение