ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Училища


Общинската образователна мрежа обхваща 11 училища:
-    Начално училище „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина;
-    Начално училище „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина;
-    Начално училище „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина;
-    Основно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина;
-    Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина;
-    Професионална агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина;
-    Основно училище „Христо Ботев“ с.Търнава;
-    Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с.Попица;
-    Основно училище „Георги Стойков Раковски“ с.Търнак;
-    Средно училище „Христо Ботев“ с.Габаре;
-    Средно училище „Христо Ботев“ с.Галиче;
На територията на общината функционира и едно държавно училище: Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина.
В училищата са създадени условия за обхват на ученици подлежащи на задължително обучение.
Общият брой на учениците в дневна форма на обучение в общинските училища за учебната 2016/2017 година е 2572 ученика, от тях със специални образователни потребности – 130 ученика в 125 паралелки.

Транспорта на учениците, подлежащи на задължително обучение на територията на община Бяла Слатина, от населените места, в които няма училище, до средищните и приемащите училища се осъществява с училищни автобуси.

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение