ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

      Общинска администрация Бяла Слатина е организирана в осем дирекции.

      Според разпределението на дейностите, които извършва  администрацията е обща и специализирана.  

Общата администрация създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.  Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета, свързани с неговата компетентност.

    Общата администрация включва следните дирекции: „Административно, информационно обслужване и връзки с обществеността“, "Правна", „ Бюджет и Счетоводство“ и "Управление на общинската собственост". 

    Специализираната администрация включва четири дирекции:  дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“, дирекция „Устройство на територията и екология“, дирекция „Проекти и програми“  и дирекция „ Местни данъци и такси “.

      Администрацията осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

  •   Законност;
  •   Откритост и достъпност;
  •   Отговорност и отчетност;
  •   Ефективност;
  •   Субординация и координация;
  •   Предвидимост;
  •   Обективност и безпристрастност.

     Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове.

   При осъществяване на своята дейност администрацията е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон.

    Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.

     Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон.

   Администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.

   Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.

 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение