ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Заседания и дневен ред
I-во заседание на Обществения съвет гр. Бяла Слатина
30.07.2012 г.,14.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Състояние на Общинския бюджет към 30.06.2012 г.

2. Обсъждане инвестиционното намерение на ХОЛДИНГ "ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА" АД

3. Обсъждане организацията на движението в града

4. Обсъждане програмата за панаирни дни  Бяла Слатина 2012

5. Разни.

II-ро заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
05.10.2012г.,14.30часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :

1. Представяне на интегриран проект за водния цикъл на гр.Бяла Слатина
док.П.Петров — зам. кмет на Oбщината

2. Обсъждане на схема за промяна организацията на движението в гр. Бяла Слатина
док.П. Лозанов—директор на дирекция ТСУ

3. Представяне на нови схеми по  ОП “ Развитие на човешките ресурси” с възможност за кандидатстване на бизнеса
док. Т.Петкова –директор на дирекция ”Бюро по труда”

4. Програми и мерки за подпомагане по ПРСР /мярка121, мярка141/

док.Ралица Красимирова– външен експерт към Национална служба за съвети в земеделието

5. Разни

 

III-ро заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
05.12.2012г.,15.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :

1. Състояние и перспективи пред МБАЛ Бяла Слатина
док. Николай Димов - прокурист на МБАЛ

2. Отчет на кмета на Община Бяла Слатина за първата Мандатната програма 2011 - 2015 г.
док Инж Иво Цветков - кмет на  Община Бяла Слатина

3. Обсъждане на програмата за Коледните празници
док. Боряна Петкова - Директор на дирекция "Хуманитарни дейности"

4. Разни.

 

IV-то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
12.02.2013г.,14.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :

1. Обсъждане проектобюджета за 2013 година на Община Бяла Слатина;

док. Татяна Пеняшка - Директор на дирекция "Бюджет и счетоводство";

2. Разни.V-то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
21.08.2013г.,16.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :

1. Обсъждане на предложения за изготвяне на бизнес профил на община Бяла Слатина
док. Петър Петров—Зам.кмет на община Бяла Слатина

2. Запознаване и обсъждане на Програмата за панаирните дни в гр.Бяла Слатина /12.09.2013 г.-15.09.2013г./
док. Боряна Петкова —Директор на дирекция “ Хуманитарни дейности”

3. Разни.

VІ-то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
03.12.2013г.,14.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :

1. Обсъждане проекта за бюджет на община Бяла Слатина за 2013 г.
док.Татяна Пеняшка — директор на дирекция “ Бюджет и финанси ”

2. Обсъждане на предложение за създаване на дъщерно дружество към МБАЛ– Бяла Слатина—Медицински център
док.Николай Димов —Управител на МБАЛ –Бяла Слатина

3. Доклад за напредъка на проект: Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина
док.Христофор Кьосовски—ръководител на проекта

4. Разни


VІІ-мо заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
22.01.2014г.,16.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на кмета за втората година от изпълнение на Програма 2011-2015 г.
док. Инж. Иво Цветков — кмет на община Бяла Слатина

2. Избор на Инициативен комитет за организиране на мероприятията по повод 100—годишнината от обявяване на Бяла Слатина за град
док. Боряна Петкова—директор на дирекция “ Хуманитарни дейности”

3. Разни

VІІI-мо заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
27.08.2014г.,15.30часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :

1. Допълване състава на Обществения съвет с нови членове
док. Таня Петкова – секретар на Обществения съвет

2. Информация за предприетите мерки и дейности за възстановяване на пострадалите от наводнението райони в община Бяла Слатина и организираната кампания за подпомагане на бедстващите, пострадали от разлива на р. р.Скът
док. Инж. Иво Цветков — кмет на община Бяла Слатина

3. Избор на членове на Обществения  съвет за разпределяне на събраните чрез DMS– кампанията средства за пострадалите от наводнението от 01.08.2014 г.

4. Обсъждане на мероприятията за включване в Програмата за отбелязване на Панаирни дни Бяла Слатина – 2014 и Празника на Бяла Слатина
док. Боряна Петкова—директор на дирекция “ Хуманитарни дейности”


IX-то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
31.10.2014 г.,14.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :


1. Информация за разпределението на паричните суми и ваучери, предоставени за бедстващите от наводнението от 01.08.2014 г. от БЧК, Международната федерация на Червеният кръст и Червеният полумесец;
док. Стефан Терзийски – председател на Обществения съвет за разпределение на помощите, предоставени за бедстващите

2. Обсъждане на Проекта на Правила за участие в Конкурс „Малки граждански проекти за по-уютна среда“;
док. Сашка Първанова - гл. експерт в дирекция "Местно развитие и обществени поръчки"

3. Предложения от членове на Обществения съвет, за основните приоритети в капиталовата програма на община Бяла Слатина през 2015 г.;
док. Татяна Пеняшка – директор на дирекция “ Бюджет и счетоводство”

4. Разни

X-то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
09.04.2015 г.,14.00часа, залата на Общинския съвет


ДНЕВЕН РЕД :
1.Представяне напредъка по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради за  община Бяла Слатина;
док. Сашка Първанова- Директор на дирекция „Местно развитие и обществени поръчки“

2.Информация за старта на конкурс „ Малки граждански проекти за по-уютна среда“;
док. Сашка Първанова- Директор на дирекция „Местно развитие и обществени поръчки“

3.Представяне на Проект "Участвам - дарявам - променям!". Програма за  финансиране на малки проекти и предстоящо учредяване на местен дарителски фонд;
док. Наталия Костадинова –  Председател на УС на сдружение "Първи юни"

4.Информация за разпределението на Националния план за действие за 2015 г за ДБТ- Бяла Слатина .
док. Таня Петкова – директор на Дирекция Бюро по труда - Бяла Слатина


XI -то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
17.12.2015 г.,10.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :
1.Обсъждане на проектобюджета за 2016 г.
док. Татяна Пеняшка- директор на дирекция „Бюджет и счетоводство“;
 
2.Обсъждане на план - сметката за дейност „Чистота“ за 2016 година
док. Атанас Калчовски - директор на ОП „Чистота и строителство“;

3.Обсъждане на инвестиционно намерение за реконструкция на централен парк и  фонтаните в централния парк, с оглед кандидатстване по различни програми на ЕС;
док. Галя Масларска - експерт в дирекция " Устройство на територията и екология"

4.Разни
 
XII -то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
22.12.2015 г.,16.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет на кмета за втората година от изпълнение на Програма 2011-2015 г.
док. Инж. Иво Цветков — кмет на община Бяла Слатина;

2. Избор на Инициативен комитет за организиране на мероприятията по повод 100—годишнината от обявяване на Бяла Слатина за град
док. Боряна Петкова—директор на дирекция “ Хуманитарни дейности”;

3. Разни

XIII -то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
05.02.2016 г.,17.00часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :
1. Обсъждане на Програма за управление на община Бяла Слатина за мандат 2015-2019 г.
док. Петър Петров – заместник-кмет "Проекти и финанси";

2. Актуализация на Общинския план за развитие - 2014-2020 г.
док. Петър Петров – заместник-кмет "Проекти и финанси";

3. Избор на представител на Обществения съвет в Оперативната работна група за мониторинг на Общинския план за развитие- 2014-2020 г.;
4. Представяне на действащите схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

док. Таня Петкова – директор на Дирекция „Бюро по труда“- Бяла Слатина;

5. Разни.

XIV -то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
28.07.2016 г.,17.30часа, залата на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД :
1.
Информация за изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина за 2016 г. и разходване на средства от Европейските фондове към 30.06.2016 г.
док. Татяна Пеняшка – директор на дирекция "Бюджет и счетоводство";

2.
Информация за напредъка на текущи проекти, по които община Бяла Слатина е бенефициент
док. Петър Петров – заместник-кмет "Проекти и финанси";

3.
Организация на движението в Централна градска част
док. Тихомир Трифонов – зам. кмет на община Бяла Слатина;

4.
Разни.

 

 XV -то заседание на Обществения съвет гр.Бяла Слатина
31.01.2017 г.,17.00часа, залата на Общинския съветДНЕВЕН РЕД :
1. Обсъждане на Проектобюджета на община Бяла Слатина за 2017 г.
док. Татяна Пеняшка – директор на дирекция "Бюджет и счетоводство";

2. Разни.
Материали за предварително запознаване в Подрубрика " Бюджет"

 


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение