ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Актуално

Съобщение от 12.02.2019 г.     
Община Бяла Слатина Ви уведомява, че започна събирането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2019г. Те могат да се заплатят на две равни вноски - до 01 юли и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави 5% отстъпка.
     Задълженията може да заплатите в брой или чрез ПОС-терминал в касите на Община Бяла Слатина, на адрес - ул.”Климент Охридски” №68, с работно време 08,30-17,30. За населените места извън гр.Бяла Слатина, задълженията може да заплатите в съответните кметства,  поделенията на Български пощи, офисите на ИЗИПЕЙ или безкасово по сметка - IBAN BG43IABG74948402026200  BIC код – IABGBGSF към Интернешънъл Асет Банк АД. В процес е изпращането на съобщения за задълженията, като в тях ще бъде посочен и неплатеният остатък за предходни години.

Заповед 617 / 10.10.2018 г. на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.


Архив   - Заповед 581 / 11.10.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление, и местната администрация, и във връзка с чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.


Уведомяваме Ви , че 31 януари 2017 г. е крайният срок за подаване на декларациите за патентна дейност, като в този срок трябва да бъде платена и вноската от данъка за първото тримесечие на 2017 г. На предплатилите за цялата година в същия срок се прави 5% отстъпка. Декларациите се приемат в община Бяла Слатина, дирекция "Местни данъци и такси", находяща се на ул."Климент Охридски" №68. Глобите при неподаване или подаване след срока на данъчна декларация са до 500 лв., а за деклариране на неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляване на данъка или освобождаване от него, санкцията е до 1000 лв.


 Съобщение
   Община Бяла Слатина уведомява гражданите, че започна събирането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017г. Те могат да се заплатят на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави 5% отстъпка.

   Задълженията може да заплатите в брой или чрез ПОС-терминал в касите на община Бяла Слатина, на адрес - ул.”Климент Охридски” № 68, с работно време 08,30 - 17,30. За населените места извън гр.Бяла Слатина, задълженията може да заплатите в съответните кметства,  поделенията на Български пощи, офисите на ИЗИПЕЙ или безкасово по сметка - IBAN BG43IABG74948402026200 , BIC код – IABGBGSF към Интернешънъл Асет Банк АД. В процес е изпращането на съобщения за задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. В тях ще бъде посочен и неплатеният остатък за предходни години.

Заповед 627 / 25.10.2016 г. относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

Архив - Заповед 756 на Кмета на Общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване


Архив - Заповед 662 / 07.11.2013 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване


Архив - Уведомяваме Ви, че от 01 март започва събирането на дължимите: данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2013г.


Архив - Уведомяваме Ви , че 31януари 2013 г. е крайният срок за подаване на декларациите за патентна дейност


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение