ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Административно-технически услуги \"Общинска собственост"

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
"СД" Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии
2088  Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2047Категоризация на места за настаняване 
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение 
3087 "СД" Издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри
"СД" Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
"СД" Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно.информационни елементи 
"СД" Уведомление за упражняване на търговска дейност
"СД" Издаване на разрешения и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия
"СД" Издаване на разрешение за поставяне на „Вендинг машини“
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери 
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липсва на съставен акт за общинска собственост
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
"ОС" Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот
"ОС" Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
"ОС" Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителни отпадъци
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи  

"Е" Издаване на разрешение за преместване на растителност
"Е" Издаване разрешително за временно ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали
"Е" Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита от собствени имоти и издаване на превозен билет
 
 
 
 
 
 
 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение