ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Банкова сметка

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПО МЕСТЕН БЮДЖЕТ    
при обслужваща банка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД    
    

 

IBAN

 

BIC КОД

 

вид на плащане

Вид данък

1

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

441400

Патентен данък и лихви

2

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442100

Данък върху недвижими имоти и лихви

3

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442200

Данък върху наследства и лихви

4

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442300

Данък върху превозни средства и лихви

5

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442400

Такса битови отпадъци и лихви

6

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442500

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви

7

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442800

Туристически данък и лихви

8

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

443400

Пътен данък и лихви

9

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

446500

Глоби, санкции и неустойки, наказателни постановления, обезщетения и начети

10

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

448007

Такси за административни услуги

 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение