ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.


Вътрешни Правила за организацията и реда за проверка на декларации, и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Бяла Слатина.


Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Веселка Борисова
Александър Алексиев
Ангел Ангелов
Бойко Богданов
Борислав Попов
Валя Василева
Вероника Василева
Ива Йотова
Касъм Касъмов
Найден Маринов
Николай Николов
Петьо Шишков
Ралица Искренова-Петрова
Саша Стаменов
Светлина Берова

Стефан Терзийски
Стела Илиева

Цветелина Василева
Цветелина Късльовска
Ценко Чоков
Шибил Кирилов


Регистър на подадените встъпителни декларации – кметове на кметства в Община Бяла Слатина.

Публичен регистър по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Кметове на кметства, Община Бяла Слатина.

Благовест Благоев,       Кмет на с. Алтимир
Благовеста Борисова,   Кмет на с. Бъркачево
Елена Василева,           Кмет на с. Габаре
Страхил Стоянов,          Кмет на с. Галиче
Габриела Раловска,      Кмет на с. Търнава
Йото Лалов,                  Кмет на с. Търнак
Пламен Петков,             Кмет на с. Бърдарски геран
Юли Йолов,                   Кмет на с. Попица
Николай Нинов,             Кмет на с. Соколаре

Публичен регистър по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Кметове на кметства, Община Бяла Слатина.

Благовест Благоев,       Кмет на с. Алтимир
Пламен Петков,             Кмет на с. Бърдарски геран
Благовеста Борисова,   Кмет на с. Бъркачево
Елена Василева,           Кмет на с. Габаре
Страхил Стоянов,          Кмет на с. Галиче
Юли Йолов,                   Кмет на с. Попица
Николай Нинов,             Кмет на с. Соколаре
Габриела Раловска,       Кмет на с. Търнава
Йото Лалов,                   Кмет на с. Търнак

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение