ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Дирекция ”Местни данъци и такси”

гр.Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

работно време 08,30 - 17,30

тел.0915 / директор 882132, каса 882106,

служители 882103, 882165. e-mail: ryotkov@oabsl.com   mdtbsl@abv.bg,

 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:
Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци, Данък върху превозните средства
-   
първа вноска – от 01 март до 30 юни на текущата година
-      втора вноска – до 31 октомври на текущата година

на предплатилите до 30 април за цялата година – отстъпка 5%

Патентен данък
-        първа вноска – до 31 януари на текущата година
-        втора вноска – до 30 април на текущата година
-        трета вноска – до 31 юли на текущата година
-        четвърта вноска – до 31 октомври на текущата година
на предплатилите до 31 януари за цялата година – отстъпка 5%

                  През 2017г. съгласно сключен договор с ИЗИПЕЙ и БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, задълженията за местни данъци и такси могат да се плащат във всяка една от касите на дружествата в страната. Необходимо е единствено съобщаване на ЕГН на задълженото лице.
 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение