ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
2000 Издаване на многоезично извлечение от Акт за гражданско състояние
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2016 Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали преди 1978 г.
2016 Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали след 1978 г.
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран постоянен адрес
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване, или за промяна на постоянен адрес
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран настоящ адрес
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
2053 Припознаване на дете
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2033 Възстановяване или промяна на име
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение