ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. на общинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2014/2015 г.”
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035710
Документация 
тук
____________________________________________________________________________________________

Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства”
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035711
Документация  тук
____________________________________________________________________________________________
“Извършване на строително-монтажни дейности по проект «Енергоспестяваща мярка – Слънчеви панели за БГВ на Дом за стари хора, село Попица, община Бяла Слатина, кв.95, УПИ II“ – Община Бяла Слатина
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035179
Документация тук
Протокол от работата на комисията
Договор - тук
____________________________________________________________________________________________
На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина удължава срока на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие„Пазари и социални дейности“
Решението за промяна:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=628838&newver=2
Документация:  тук

____________________________________________________________________________________________

РАЗЯСНЕНИЕ   Относно участие в Открита процедура по Глава V от ЗОП с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“
____________________________________________________________________________________________
На Вашето внимание!   Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТ „КАТО В СВОЙ ДОМ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034304
Документация:    тук
Разяснение: тук
Протокол от работата на комисията
Договор  - тук
____________________________________________________________________________________________

На Вашето внимание!  

Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка наоснование чл.14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет: “Извършване настроително-монтажни дейности по проект «Енергоспестяваща мярка – Слънчевипанели за БГВ на Дом за стари хора, село Попица, община Бяла Слатина, кв.95,УПИ II“ – Община Бяла Слатина

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034306

Документация:   тук

Протокол 1 от работата на комисията
____________________________________________________________________________________________
На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия по утвърдена транспортна схема, съгласно маршрутно разписание” гр. Бяла Слатина  – с. Камено поле – 12.30 часа
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034305
Документация:   тук
Протокол от работата на комисията
Договор  - тук
____________________________________________________________________________________________

ДО: УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП                                                            
Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Управление и мониторинг на проекта след одобрение в изпълнение на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под  2000 еквивалентни жители”, по Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Управление и мониторинг на проекта след одобрение в изпълнение на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под  2000 еквивалентни жители”, по Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап - участници на 30.09.2014г. от 10.00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.
Протокол 4 от работата на комисията
Решение за избор на изпълнител
____________________________________________________________________________________________
На Вашето внимание! Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625340&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625345&newver=2
Документация:  тук
_______________________________________________________________________________________
На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625336&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625337&newver=2
Документация:
тук 1
тук 2

Решението за промяна:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=627839&newver=2

Променена Документация:

тук 1

тук 2

Разяснение 1

Разяснение 2

Разяснение 3

_______________________________________________________________________________________

На Вашето внимание! Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управление, мониторинг и подаване на заявки за плащане по проект: „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица Община Бяла Слатина, Област Враца”, по Договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.“
Линк към Решението за откриване на процедурата:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625350&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625354&newver=2
Документация:   тук

Разяснение 1
_______________________________________________________________________________________

На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани автомобили за нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ -Община Бяла Слатина“.
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=624995&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625000&newver=2
Документация:   тук

Дата и час за отваряне на офертите

Протокол 1 от работата на комисията
_______________________________________________________________________________________

На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинска администрацияБяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие„Пазари и социални дейности“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=623712&newver=2

Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=623714&newver=2

Документация:   тук

_______________________________________________________________________________________

До участниците в  процедура за възлагане наобществена поръчка на основание чл.14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Избор наконсултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване наСМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче,Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа внаселени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, спредмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзорпри извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак,Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводнамрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“е участникът „Стройнорм“ ЕООД, гр.София.

_______________________________________________________________________________________

До: Кандидати и заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани трактори, оборудвани с дъски и един брой метачно съоръжение за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ - Община Бяла Слатина“
Уважаеми дами и господа,
На основание чл.68, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че офертите на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани трактори, оборудвани с дъски и един брой метачно съоръжение за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ - Община Бяла Слатина“ ще бъдат отворени на 17.09.2014г. от 10:00 часа в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.

Дата и час за отваряне на ценова оферта

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

__________________________________________________________________________________________

На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=623116&newver=2
Документация:   натисни тук
__________________________________________________________________________________________

Разяснение (1), относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани трактори, оборудвани с дъски и един брой метачно съоръжение за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ - Община Бяла Слатина“.

__________________________________________________________________________________________
Разяснение (2), относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани трактори, оборудвани с дъски и един брой метачно съоръжение за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ - Община Бяла Слатина“.
__________________________________________________________________________________________

На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на лампи  Компакт 04/2х18W КЛЛ, крушки PL-C 18W 2P Pelux, рогатка за стълб и кабел“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=621626&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=621632&newver=2
Документация:   тук

Протокол 1 от работата на комисията

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 3 от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

__________________________________________________________________________________________

До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“ е участникът Райкомерс Конструкшън ЕАД.
__________________________________________________________________________________________

ДО: УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП                                                            
Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“ за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап - участници на 28.08.2014г. от 10.00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.
__________________________________________________________________________________________

ДО: УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП                                                            
Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“ за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап - участници на 28.08.2014г. от 11.00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.
__________________________________________________________________________________________


Относно участие в процедура за възлагане на общественапоръчка с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за здравен кабинет към Център задеца и родители "Аз и моето семейство" - гр. Бяла Слатина” поправилата на Световната банка, проект: „Център за деца и родители „Аз и моетосемейство“ – комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване вобщина Бяла Слатина“:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти попроцедура с предмет: „Доставка на специализирано оборудване заздравен кабинет към Център за деца и родители "Аз и моето семейство"- гр. Бяла Слатина” на 25.08.2014г. от 11.00 часа в заседателната залав сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски“№68.

 __________________________________________________________________________________________


Относно участие в процедура за възлагане на общественапоръчка с предмет: „Доставка на технологично оборудване за Център за деца и родители"Аз и моето семейство" - гр. Бяла Слатина” по правилата наСветовната банка, проект: „Център за деца и родители „Аз и моето семейство“ –комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община БялаСлатина“:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени офертипо процедура с предмет: „Доставка на технологично оборудване заЦентър за деца и родители "Аз и моето семейство" - гр. Бяла Слатина” на25.08.2014г. от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Общинскаадминистрация – гр. Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски“ №68.

 ____________________________________________________________________________________


Относно участие в процедура за възлагане на общественапоръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за Център за деца иродители  "Аз и моетосемейство" - гр. Бяла Слатина” по правилата на Световната банка,проект: „Център за деца и родители „Аз и моето семейство“ – комплексна,интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община Бяла Слатина“:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени офертипо процедура с предмет: „Доставка на обзавеждане за Център за деца иродители  "Аз и моетосемейство" - гр. Бяла Слатина” на 25.08.2014г. от 11.00 часа взаседателната зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина,ул.“Климент Охридски“ №68.

__________________________________________________________________________________________


Относно участие в процедура за възлагане на общественапоръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за Център задеца и родители  "Аз и моетосемейство" - гр. Бяла Слатина” по правилата на Световната банка,проект: „Център за деца и родители „Аз и моето семейство“ – комплексна,интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община Бяла Слатина“:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени офертипо процедура с предмет: „Доставка на компютърна техника за Център задеца и родители  "Аз и моетосемейство" - гр. Бяла Слатина” на 25.08.2014г. от 11.00 часа взаседателната зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина,ул.“Климент Охридски“ №68.

____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани трактори, оборудвани с дъски и един брой метачно съоръжение за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ - Община Бяла Слатина“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=619723&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=619727&newver=2
Документация:   тук
____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание!   Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за здравен кабинет към Център за деца и родители "Аз и моето семейство" - гр. Бяла Слатина” по правилата на Световната банка, проект: „Център за деца и родители  "Аз и моето семейство" - комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община Бяла Слатина”
Покана за представяне на оферта и Документация: ТУК

_____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание!   Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на технологично оборудване за Център за деца и родители "Аз и моето семейство" - гр. Бяла Слатина” по правилата на Световната банка, проект: „Център за деца и родители  "Аз и моето семейство" - комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община Бяла Слатина”
Покана за представяне на оферта и Документация: ТУК

_____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание!   Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за Център за деца и родители  "Аз и моето семейство" - гр. Бяла Слатина” по правилата на Световната банка, проект: „Център за деца и родители  "Аз и моето семейство" - комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община Бяла Слатина”
Покана за представяне на оферта и Документация: ТУК

_____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание!   Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за Център за деца и родители  "Аз и моето семейство" - гр. Бяла Слатина” по правилата на Световната банка, проект: „Център за деца и родители  "Аз и моето семейство" - комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община Бяла Слатина”
Покана за представяне на оферта и Документация: ТУК

_____________________________________________________________________________________________


Относно процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани автомобили за нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ -Община Бяла Слатина“,
Уважаеми дами и господа, На основание чл.39, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, в резултат на непостъпили оферти в административната сграда на община Бяла Слатина, в определения срок, Възложителят прекратява процедурата.
_____________________________________________________________________________________________


„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина“

РАЗЯСНЕНИЕ Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина”

Протокол 1  от работата на комисията

Протокол 2

Покана за отваряне на ценови оферти

_____________________________________________________________________________________________


До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа на община Бяла Слатина и текущ ремонт на мост при с. Комарево на път IV-VRC-1014 /Комарево–Тлачене/, и мост при с.Търнава на път IV-VRC-1110 /Търнава-Галиче/”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа на община Бяла Слатина и текущ ремонт на мост при с. Комарево на път IV-VRC-1014 /Комарево–Тлачене/, и мост при с.Търнава на път IV-VRC-1110 /Търнава-Галиче/” е участникът „Чародейка 90“ ООД.
Протокол за разглеждане и оценка на оферти ТУК

_____________________________________________________________________________________________

До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ гр. Бяла Слатина“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ гр. Бяла Слатина“ е участникът „Веселин Балев“ ЕООД – Office 1 Superstore.
Протокол за разглеждане и оценка на оферти ТУК

_____________________________________________________________________________________________


РАЗЯСНЕНИЕ Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина”

_____________________________________________________________________________________________

Относно участие в обществена поръчка по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет:
„Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа на община Бяла Слатина и текущ ремонт на мост при с. Комарево на път IV-VRC-1014 /Комарево–Тлачене/, и мост при с.Търнава на път IV-VRC-1110 /Търнава-Галиче/”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти за Публична покана с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа на община Бяла Слатина и текущ ремонт на мост при с. Комарево на път IV-VRC-1014 /Комарево–Тлачене/, и мост при с.Търнава на път IV-VRC-1110 /Търнава-Галиче/” за отваряне на офертите на участниците на 09.07.2014г. от 11.00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.
_____________________________________________________________________________________________

Относно участие в обществена поръчка по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет:
„Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ гр. Бяла Слатина“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти за Публична покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ гр. Бяла Слатина“ за отваряне на офертите на участниците на 09.07.2014г. от 10.30 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.
_____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание! 
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа на община Бяла Слатина и текущ ремонт на мост при с. Комарево на път IV-VRC-1014 /Комарево–Тлачене/, и мост при с.Търнава на път IV-VRC-1110 /Търнава-Галиче/”
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031517
Документация:   тук

_____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани автомобили за нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ -Община Бяла Слатина“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=612744&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=612751&newver=2
Документация:  тук

_____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание! 
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ гр. Бяла Слатина“
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031430

Документация:   тук

_____________________________________________________________________________________________


ДО: КАНДИДАТИ И  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина”,
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят прави промяна в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Линк към Решението за промяна: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611600&newver=2

_____________________________________________________________________________________________


Относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ гр. Бяла Слатина“,
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че публична покана  №9030980 с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ гр. Бяла Слатина“  е оттеглена от Възложителя.


_____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина”
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=610699&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=610700&newver=2
Документация:
  тук

_____________________________________________________________________________________________


ДО: УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП                                                            
Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет:
„Доставка чрез покупка на употребяван бордови камион до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ – Община Бяла Слатина“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на употребяван бордови камион до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ – Община Бяла Слатина“ за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап - участници на 26.06.2014г. от 10.00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.

_____________________________________________________________________________________________


На Вашето внимание! 
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ гр. Бяла Слатина“
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030980
Документация:  тук

_____________________________________________________________________________________________


  ДО: КАНДИДАТИ И  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“,
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят прави промяна в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Линк към Решението за промяна: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=609265&newver=2

РАЗЯСНЕНИЕ Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“


На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607660&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607666&newver=2
Документация:  тук

____________________________________________________________________________________________

На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Управление и мониторинг на проекта след одобрение в изпълнение на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под  2000 еквивалентни жители”, по Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607670&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607672&newver=2
Документация: тук

____________________________________________________________________________________________

На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607657&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607659&newver=2
Документация:  тук

____________________________________________________________________________________________


До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ – гр. Бяла Слатина”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ – гр. Бяла Слатина” е участникът Обединение „Хоум Енерджа 2014“ ДЗЗД.

____________________________________________________________________________________________


ДО: КАНДИДАТИ И  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП
Относно участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:
„Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ – гр. Бяла Слатина”
РАЗЯСНЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
По повод постъпило запитване от заинтересовано лице, относно участие в настоящата процедура, даваме следните разяснения:
Въпрос №1: По отношение на изискванията към кандидатите в точка 13. Заверено от участника копие от удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности (при обекти недвижими културни ценности). По тази точка, счита ли се обекта за недвижима културна ценност и трябва ли кандидатите да отговарят на това изискване?
Отговор №1:  Съгласно утвърдената Документация и образци по Проект „Красива България“, Възложителят е посочил, че изисква от участниците копие от удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерство на културата, само в случай, че обектите са недвижими културни ценности. Обекта в настоящата процедура не е недвижима културна ценност, видно от инвестиционните проекти и Разрешението за строеж в Тръжната документация, следователно кандидатите не трябва да отговарят на това изискване.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание! 

Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ – гр. Бяла Слатина”
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029326
Документация:  тук

-----------------------------------------------------------------------------------------------

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“ е участникът  „Лъки – Враца“ ЕООД.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на употребяван бордови камион до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие„Чистота и строителство“ – Община Бяла Слатина“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=602960&newver=2
Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=602962&newver=2
Тръжни документи:  тук


-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДО: УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП                                                            
Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти по открита процедура за обществена поръчка с предмет: : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“ за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап - участници на 09.05.2014г. от 11.00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на употребяван бордови камион до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ – Община Бяла Слатина“,
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата,които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, в резултат на което, Възложителят прекратява процедурата.
Линк към Решението за прекратяване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=601131&newver=2

------------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание! Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на употребяван бордови камион до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие„Чистота и строителство“ – Община Бяла Слатина“

Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=597923&newver=2

Линк към Обявлението за обществената поръчка:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=597925&newver=2

Тръжни документи:  тук

-----------------------------------------------------------------------------------------------

До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка наоснование чл.14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет: "Асфалтиранена улици в гр. Бяла Слатина"
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, спредмет: "Асфалтиране на улици в гр. БялаСлатина" е участникът “Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“

-----------------------------------------------------------------------------------------------


На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: "Асфалтиране на улици в гр. Бяла Слатина"

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027275

Документация:  тук

-----------------------------------------------------------------------------------------------

До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на общински политики и провеждане на обучение за прилагането им”,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с
предмет: „Избор на изпълнител за разработване на вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на общински политики и провеждане на обучение за прилагането им” е участникът „Бенчмарк Груп“ АД.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание! Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“
Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586942&newver=2
Линк към Обявлението:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586952&newver=2
Тръжни документи:  тук


------------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет:
„Избор на изпълнител за разработванена вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на общински политики ипровеждане на обучение за прилагането им”

Линк към Публичната покана в Регистъра заобществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025864

Тръжна документaция тук


------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно процедура за възлагане на обществена поръчка спредмет: „Доставка на хранителни продуктиза нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за старихора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“,
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.39, ал.1, т.6 от Закона за общественитепоръчки, са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата,които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които еобявена, в резултат на което, Възложителят прекратява процедурата.


Линккъм Решението за прекратяване на процедурата:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=584753&newver=2

 

На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка спредмет: „Доставка на хранителни продуктиза нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за старихора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“

Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=583868&newver=2

Линк към Обявлението:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=583869&newver=2

Тръжни документи: Тук


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: "Доставка на минералбетон 0-40 мм за нуждите на ОП „Чистота и строителство“ – гр. Бяла Слатина",
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.39, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, в резултат на непостъпили оферти в административната сграда на община Бяла Слатина, в определения срок, Възложителят прекратява процедурата.


До участниците в  процедура за възлагане наобществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изборна изпълнител за разработване на Общински план за развитие на Община БялаСлатина за периода 2014 – 2020 г.”,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, спредмет: „Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие наОбщина Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г.” е участникът фирма „Бенчмарк Груп“ АД.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка чрез покупка на лек автомобил с повишена проходимост (4x4), за нуждите на общинска администрация за осъществяването на дейности свързани с „Отбрана и сигурност“,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: „Доставка чрез покупка на лек автомобил с повишена проходимост (4x4), за нуждите на общинска администрация за осъществяването на дейности свързани с „Отбрана и сигурност“ е участникът  “Кроност“ ООД.
Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина

ДО: УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП                                                            
Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет:
„Доставка чрез покупка на лек автомобил с повишена проходимост (4x4), за нуждите на общинска администрация за осъществяването на дейности свързани с „Отбрана и сигурност“,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на лек автомобил с повишена проходимост (4x4), за нуждите на общинска администрация за осъществяването на дейности свързани с „Отбрана и сигурност“ за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап - участници на 16.12.2013г. от 17.00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.
С надежда за добро сътрудничество оставам,
С уважение,   
инж. Тихомир Трифонов
/Председател на Комисията/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане наобществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет:
"Доставка на минералбетон 0-40 мм зануждите на ОП „Чистота и строителство“ – гр. Бяла Слатина"

Линк къмПубличната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9023644

Тръжна документaция:   тук


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет:
„Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г.”

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9023445

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх.№1200-95-4/05.12.2013г.

До Участниците воткрита процедура с предмет:
„Доставка
чрез покупка на лек автомобил

с повишенапроходимост (4x4), за нуждите на общин-

скаадминистрация за осъществяването на дейности

свързани с„Отбрана и сигурност“

 

Уважаеми дами и господа,

На основаниечл.68, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че датата и часа на отваряне на офертите научастниците в открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на лек автомобил с повишена проходимост (4x4), за нуждите на общинска администрация заосъществяването на дейности свързани с „Отбрана и сигурност“ се променя,като същите вместо на 10.12.2013г. от 11.00ч., ще бъдат отворени на13.12.2013г. от 11.00 ч. в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина,гр.Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски“ №68.

С уважение,

 

инж. Иво Цветков

Кмет на община Бяла СлатинаПроцедура за определяне на изпълнител с предмет:  Доставка чрез покупка на употребявана eдрогабаритна транспортно-ремонтна техника по обособени позиции: Обособенапозиция №1: Доставка чрез покупка на употребявана „Автовишка“ за нуждите наОбщина Бяла Слатина; Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на 2(два) броя употребявани самосвални камиони до 3,5 т. за нуждите на Общинскопредприятие „Чистота и строителство“ – гр. Бяла Слатина,

На основание чл.39, ал.1, т.1 от Закона заобществените поръчки, в резултат на непостъпили оферти в административнатасграда на община Бяла Слатина, в определения срок, Възложителят прекратявапроцедурата.


До участниците в открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина”, финансирана със средства от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие по проект "Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда - с. Търнава, Община Бяла Слатина",

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: : „Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина”, финансирана със средства от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие по проект "Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда - с. Търнава, Община Бяла Слатина" 
е участникът „Атамар“ ООД.


Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла СлатинаДО: УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП                                                            
Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет:
„Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви, да присъствате на заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на подадени оферти по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина” за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап -участници на 26.11.2013г. от 11.00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.


С надежда за добро сътрудничество оставам,

С уважение,   
инж. Петър Петров
/Председател на Комисията/

Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на лек автомобил с повишена проходимост (4x4), за нуждите на общинска администрация за осъществяването на дейности свързани с „Отбрана и сигурност“.
Линккъм Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=567270&newver=2
Линк към Обявлението:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=567272&newver=2

Тръжнидокументи:

Документация за участие в открита процедура  - тук


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доставка чрез покупка на употребявана eдрогабаритна транспортно-ремонтна техника по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребявана „Автовишка“ за нуждите на Община Бяла Слатина;
Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на 2 (два) броя употребявани самосвални камиони до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ – гр. Бяла Слатина;
тръжна документация  - тук


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км на общинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2013/2014 г.”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км на общинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2013/2014 г.” е участникът фирма  „СРЕБРЕНЯ 99” АД.

Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх. № 1200-82-13/04.10.2013г.

ДО:
КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП
                                                                   Р А З Я С Н Е Н И E
Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет:

„Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило запитване от кандидат, получил тръжна документация за участие в процедурата, даваме следните разяснения:

Въпрос №1:  Моля да доуточните Показател К3 – „Срок за изпълнение“, как следва да бъде офериран в календарни дни или в месеци?
-В глава четвърта критерий и методика за оценка на офертите е посочен „Предложенията на участниците относно срока за изпълнение на поръчката в календарни дни“.
-В Образец №15-Техническа Оферта е посочен „Срок за изпълнение на поръчката …………… месеца.“
Отговор №1:  Поради допусната техническа грешка в документацията – „Срок за изпълнение на поръчката“ е двусмислено посочен веднъж в календарни дни, а във вторият случай в месеци.
Моля, КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, да разбират, че оферираният „Срок за изпълнение на поръчката“  се посочва в календарни дни , в цялата документация.
Моля, КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, да разбират, че оферираният „Сумарен гаранционен срок“  се посочва в месеци , в цялата документация.

Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, спредмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км наобщинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина зазимен сезон 2013/2014 г.”


Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9020326


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО: КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП
РАЗЯСНЕНИЕ Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет:
„Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина”  -  тук


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ДО: КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
По повод постъпило запитване от кандидат, получил тръжна документация за участие в процедурата, даваме следните разяснения:
ВЪПРОС №1:  От документацията, Том III – Технически спецификации
-ЦНСТ УПИ I – 283, квартал 19 гр. Бяла Слатина
Позиция №2 – Крайстенен стелаж – мярка от място
Позиция №14 – Крайстенен стелаж – мярка от място 200/60
-ЦНСТ УПИ III – 283, квартал 19 гр. Бяла Слатина
Позиция №2 – Крайстенен стелаж – мярка от място
Позиция №14 – Крайстенен стелаж – мярка от място 200/60
Моля да уточните размерите на изброените позиции.
ОТГОВОР:  Поради незавършеното изграждане на двата Центъра за настаняване от семеен тип, не е възможно към този момент да Ви подадем точни размери за посочените позиции. Както е посочено и в документацията, мярка ще може да се вземе от място след завършване на обектите.

Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: Изготвяне на работен проект за "Подмяна на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители".

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: Изготвяне на работен проект за"Подмяна на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители" е участникът фирма  „Цукев“ ООД.

Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление/проект за подпомагане/кандидатстване по ПРСР, Приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, Мярка 321: „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони” – проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, спредмет: „Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление/проект за подпомагане/кандидатстване по ПРСР, Приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, Мярка 321: „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони” – проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000еквивалентни жители” еучастникът  фирма  „Алфа Солюшънс 7„ ЕООД.

Инж. Иво Цветков
Кмет на Oбщина Бяла Слатина

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВО! На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка наоснование чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: Изготвяне на работен проектза "Подмяна на водопроводна мрежа внаселени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители".

Линк към Публичната покана в Регистъра за общественипоръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9019573

Тръжна
документa
ция:   тук
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
На Вашето внимание!
Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина”.

Линк към Решението за откриване на процедурата:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=558237&newver=2

Линк към Обявлението:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=558291&newver=2

Тръжни документи:

Документация за участие в открита процедура

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление/проект за подпомагане/кандидатстване по ПРСР, Приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, Мярка 321: „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони” – проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”.

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9019487

Тръжнадокументaция:   тук
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
До участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че избраният за изпълнител на проведена обществена поръчка, с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства” е участникът  “Българска телекомуникационна компания“ АД /VIVACOM/.

Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
До участниците в публична покана с предмет:
„Консултантски услуги за изготвяне на заявление за кандидатстване и подготовка на пълен комплект документи по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., за проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина – с. Търнак, с. Габаре, с. Галиче и с. Попица – II-ри етап” с уникален код в Портала за обществени поръчки 9018344.

Уважаеми дами и господа,
Със Заповед №509/30.08.2013г. на Кмета на Община Бяла Слатина е оттеглена публична покана с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на заявление за кандидатстване и подготовка на пълен комплект документи по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., за проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина – с. Търнак, с. Габаре, с. Галиче и с. Попица – II-ри етап” с уникален код в Портала за обществени поръчки 9018344 и на основание чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП процедурата е прекратена.
                            
инж. Иво Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДО: КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В

ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно  процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет
: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило запитване от кандидат, по изготвяне на офертата  за участие в процедурата, даваме следните разяснения:

Съгласно: 6. Офертите на участниците следва да съдържат:

6.2. Административни сведения за участника – по образец  тук


Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина


НОВО!   На Вашето внимание!

Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства”.


Линк към Публичната покана в Регистъра за общественипоръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9018812


Документaция:   тук

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание!
До
Участниците в процедура по ЗОП
„Провеждане на независим финансов одит
на проект „Нови възможности за социално предприемачество
и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Провеждане на независим финансов одит на проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина” ще бъдат отворени на 16.08.2013г. от 14.00 ч. в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски“ №68.

С уважение,
Инж.Иво Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание!

ОбщинаБяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основаниечл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на заявление закандидатстване и подготовка на пълен комплект документи по Мярка 321"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", отПрограма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., за проект„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина –с. Търнак, с. Габаре, с. Галиче и с. Попица – II-ри етап”.

Линк към Публичната покана в Регистъра за общественипоръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9018344


Тръжна документaция:   тук

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
НОВО!
Изх. №1200-50-26/16.07.2013г.

До
Участниците в процедура
за възлагане на обществена поръчка
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура за обществена поръчка за строителство на одобрен по проект „Красива България“ обект: „Подмяна на дограма, топлоизолация и хидроизолация, и вътрешен ремонт на сграда – поликлиника, гр. Бяла Слатина“ ще се състои на 18.06.2013г. от 11.00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68
С уважение,   

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изх. № 1200-55-5/16.07.2013г.

ДО:
КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет:

„Провеждане на независим финансов одит на проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило запитване от кандидат, получил тръжна документация за участие в процедурата, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС: Интересуват ме изискванията към участниците в екипа за конкретната оферта за одит от фирмата ми- в такива случай използвам специалист експерт от бюджетната сфера и адвокат , когато е необходимо по граждански договори.Освен списък на екипа /Образец 13/за сега необходимо ли е нещо друго?Аз като управител на фирмата ми съм регистриран одитор .

ОТГОВОР: Освен списък на екипа са необходими и референции за изпълнените проекти, с които да се докаже, че конкретните лица са  участвали в ангажиментите, включително и документи, доказващи опита и квалификацията им - дипломи, сертификати и пр.

ВЪПРОС: Какво доказателство искате към описа за изпълнените ангажименти/Образец 12/ - договори, фактури или т.н.?

ОТГОВОР: Референции за изпълнените проекти.

Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх. № 1200-55-3 / 11.07.2013
ДО:
КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет:

„Провеждане на независим финансов одит на проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило запитване от кандидат, получил тръжна документация за участие в процедурата, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС: Попълвайки документите имам колебание относно ангажиментите за три отчетени години. Нявсякъде са записани 2009, 2010 и 2011г. – така ли да ги отчетем, тъй като имаме отчетена и 2012г., което е по-актуално?

ОТГОВОР: Съгласно документацията на тръжната процедура,  минималните изисквания за икономическото състояние, финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация към участниците трябва да бъде за 2009, 2010 и 2011 г. , както е конкретизирано в скобите след текста в тръжните документи.


Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка наоснование чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставкачрез покупка на верижен булдозер за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване” гр.Бяла Слатина“


Линк към Публичната покана в Регистъра за общественипоръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9017418--------------------------------------------------------------------------------------------------------
НОВО!

На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от Общинска администрация Бяла Слатина“,в изпълнение на Проект „Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина“, който се осъществява в рамките на ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № A12-22-124 от 22.04.2013 г. сключен с Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”.

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9017139

Тържни документи: 
тук


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
До Участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка спредмет: „Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община Бяла Слатина”,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община Бяла Слатина”, финансирана със средства от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие по проект "Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда - с. Търнава, Община Бяла Слатина" ще бъдат отворени на 27.06.2013г. от 11.00 ч. в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина,гр.Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски“ №68.

С уважение,

Инж.ИвоЦветков
Кмет на ОбщинаБяла Слатина--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Предмет на настоящата поръчка е „Провеждане на независим финансов одит на проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Линк към Решението в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=544895&newver=2

Линк към Обявлението в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=544896&newver=2

Тръжна документация:
натисни тук
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
На Вашето внимание!

До Участниците

в процедура за възлагане на обществена поръчка спредмет: „Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление на изпълнениетона «Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина», финансирана по ОП“Околна среда 2007 – 2013г.”

 

На основаниечл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в откритапроцедура с предмет: „Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление наизпълнението на «Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина»,финансирана по ОП “Околна среда 2007 – 2013г.” ще бъдат отворени на30.05.2013г. от 14.00 ч. в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина,гр.Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски“ №68.

 

С уважение,

Инж.ИвоЦветков

Кмет на ОбщинаБяла Слатина

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Подмяна на дограма, направа на топлоизолация и хидроизолация и вътрешен ремонт на сграда – поликлиника, гр. Бяла Слатина”

тръжна документация: тук

Линк към Обявлението в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=540029


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
На Вашето внимание!
Обществена поръчка "Организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България” за 2013 г. по специалността: „Външни облицовки и настилки“, код по СППОО 5820307, за придобиване на II/втора/ квалификационна степен."

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014673


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
На Вашето внимание!

Провеждане на функционален анализ в Община Бяла Слатина

тръжна документация: zip файл тук

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014572
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обществена поръчка за доставка чрез покупка на 610 бр. лампи Компакт 04/2х26W КЛЛ, 1220 бр. крушки PL-C 26W 2P Pelux и 1000 м. перфолента за закрепването им.


Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обществена поръчка за доставка на плътна асфалтобетонна смес и две фракции минералбетон. Доставка на минералбетон 0-40мм  и  0-63мм, и асфалтобетон плътна смес.
 
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Община Бяла Слатина обявява обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Ремонт и асфалтиране на общинска пътна мрежа в община Бяла Слатина”.

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013251


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


На Вашето внимание! 
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка по правилата на Световната банка с предмет: „Общностен център за деца и родители „Аз и моето семейство” - комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община Бяла Слатина” (Вертикална планировка).

Документация:
Покана  за представяне на оферта  - тук

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема съгласно маршрутни разписания”

Документация:
Начална страница
Документация превози  - pdf файл

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Одит на изпълнението на «Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина», финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013072


Разяснение:
До всички заинтересовани лица
Насоки, текущ одит

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание!
Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност" по проекти на община Бяла Слатина, в качеството й на бенефициент по ОПОС, ОПРР, ОПАК, ПРСР И ОПРЧРвю в пет обособени позиции”.

Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013073

Документация:
Начална страница
Информация и публичност  - ZIP файл
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми дами и господа,
На 16.01.2013 г. в 13:00 ч. в административната сграда на Oбщина Бяла Слатина, Комисията за разглеждане, оценка и класиране
на участниците в обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител
за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”,
ще отвори и оповести Ценовите оферти на участниците.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”
Линкове към документите, качени на сайта на АОП:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=502515&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=502517&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=504873&newver=2
Документация:   тук

--------------------------------
На Вашето внимание!  Община Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”
Линкове към документите, качени на сайта на АОП:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=502518&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=502520&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=504875&newver=2
Документация:   тук
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община Бяла Слатина”.

Линк към Решението за откриване на процедурата:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=517109&newver=2

Линк към Обявлението:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519927&newver=2

Тръжни документи:
Документация за участие в открита процедура за възлагане наобществена поръчка
Списък на договорите - Декларация
Образци от 13 до 18 Декларации
Образец 19
Образец 20
Образец 25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда Глава Осма "a" от ЗОП - Публична покана, с предмет:
„Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина „Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета във ветеринарна клиника и амбулатория на територията на община Бяла Слатина“.

Линк към Публичната покана в сайта на РОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9011403

Тържни документи:  
тук

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет:
„Зареждане с горива - дизелово моторно гориво, бензин А95, газ - пропан бутан, на МПС и
градинска техника на община Бяла Слатина, чрез използване на карти за регистрация и авторизация
на покупките /безналично плащане/”.
Линк към Решението:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=517109&newver=2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Провеждане на обществена поръчка по Глава "Осма А" от ЗОП, с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема
съгласно маршрутни разписания”
Линк към Публична покана в РОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9010759

Документация заучастие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 101а
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доставка на течно гориво - Дизел за отопление 10 ppm E5, Шифър по ЕКП: 02144400045, Маркиран - червен - стока определена по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, одобрен от Министерски съвет в Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки за отопление на общинските образователни, социални звена и общинска администрация на територията на Община Бяла Слатина чрез Стокова борса.

Решение - зa откриване на процедура на договаряне без обявление

Връзка (link) към публикацията в сайта на АОП
www.aop.bg/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление за подпомагане по ПРСР, Мярка 321: „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони” – за инвестиции отнасящи се до реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населените места с под 2000 еквивалентни жители на Община Бяла Слатина"

На основание Протокол от 10.08.2012 г. на Комисия от длъжностни лица за получаване, разглеждане и оценка на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана с предмет „Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление за подпомагане по ПРСР, Мярка 321: „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони” – за инвестиции отнасящи се до реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населените места с под 2000 еквивалентни жители на Община Бяла Слатина", за реализиране на поръчката бе избран „ЗАВЪР” ЕООД, гр. София.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - за възлагане на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване по Мярка 321

Връзка (link) към публикацията в сайта на АОП
www.aop.bg/


Публична покана за доставка на плътна асфалто-бетонова смес, минералбетон и битумна емулсия

Връзка (link) към публикацията в сайта на АОП
www.aop.bg/


Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства

Заповед №417 / 20.07.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина

Връзка (link) към публикацията в сайта на АОП
www.aop.bg/


Покана за представяне на оферти за „Ремонт на път ІV – VRC -1014,/Соколаре – Тлачене/ от км 0+000 до 15+800 и път ІV – VRC 1011/Търнава – Галиче/ от км 0+000 до км 10+000” към публикацията в сайта на АОП
www.aop.bg/


Публична Покана - за събиране на Оферти за изпълнение на строителен надзор

Договор Надзор Попица

Договор Надзор ЦНСТ Бяла Слатина


Връзка (link) към публикацията в сайта на АОП
www.aop.bg/

Публична покана за събиране на оферти за доставка на офис материали

Примерен ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Връзка (link) към публикацията в сайта на АОП
www.aop.bg/


Информация, относно датата и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка - с предмет: „Строително-монтажни работи по проект „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, община Бяла Слатина”

Публична покана N9000288 от Регистъра на АОП - "Доставка на материали и консумативи за същинската работа на Социално(то) предприятие (Озеленяване) - гр. Бяла Слатина".