ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
МБАЛ Бяла Слатина
Протокол (хляб)
Решение (хляб)
класиране
Протокол (храна)

Решение (храна) класиране
"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на готова храна за лечебно хранене, хляб и тестени закуски за нуждите на „МБАЛ Бяла Слатина“ ЕООД“
Документация - тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение за удължаване срока за получаване на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставки на лекарствени продукти за нуждите на ”МБАЛ Бяла Слатина " ЕООД”  -  тук

Протокол №2 за работата на комисията, назначена със Заповед №659/27.11.2013г. на Прокуриста на "МБАЛ Бяла Слатина" ЕООД за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, дизенфикционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализна апаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждзите на МБАЛ”Бяла Слатина”ЕООД”;  Решение №670/04.12.2013г. за частично прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;  Решение №671/04.12.2013г. за класиране на предложенията


Протокол №1 за работата накомисията, назначена със Заповед №659/27.11.2013г. на Прокуриста на "МБАЛБяла Слатина" ЕООД за провеждане на открита процедура за възлагане наобществена поръчка с предмет „Доставкана общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, концентрати захемодиализа, дизенфикционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализнаапаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждзите на МБАЛ”Бяла Слатина”ЕООД”
- прочети протокола
-
____________________________________________________________________________________________

"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, дезинфекционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализна апаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждите на  "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД” 2013г. - 2014г. / вижте Документация

"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ”МБАЛ Бяла Слатина " ЕООД” 2013г. - 2014г.  / вижте Документация.
 
____________________________________________________________________________________________
"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на компресиран природен газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2013-2014”  за „МБАЛ - Бяла Слатина” ЕООД”
Документация -  тук
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021324
____________________________________________________________________________________________
"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, дезинфекционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализна апаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждите на  "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД”
Документи (Решение) - тук
Документи, Ценово предложение, Спецификация и др. - изтеглете файла от тук
____________________________________________________________________________________________

"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка налекарствени продукти за нуждите на ”МБАЛ Бяла Слатина " ЕООД” 2013/2014г.
Решения  -  тук
Документация, Решение, Спецификация, Съдържание - изтеглете файла от тук


Многопрофилна болница за активно лечение Бяла Слатина ЕООД - открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за МБАЛ” Бяла Слатина ЕООД” Бяла Слатина 2012г.

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП комисията , назначена със Заповед № 148/09.08.2012 г. на Управителя на „МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА“ ЕООД, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – "Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, дезинфекционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализна апаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД, открита с Решение № №.114 /06.07.2012, обявява дата, място и час на отваряне на ценовите предложения както следва: 17.08.2012 г. от 13.00 в сградата на МБАЛ „БЯЛА СЛАТИНА”.

Оферта и указания за доставка на консумативи
Ценово предложение
Предложение за изпълнение
Приложения
Приложение - Договор
Спецификация

Разяснение по обособена позиция Nо1 - "Доставка на общи медицински консумативи"

Многопрофилна болница за активно лечение Бяла Слатина ЕООД - открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ”Бяла Слатина ЕООД”
Бяла Слатина 2012г.

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ”Бяла Слатина ЕООД
ОБЯВА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение7 - ДОГОВОР за доставка на лекарствени продукти


Списък на лекарствата, необходими при осъществяване дейноста на "МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД


ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

FED файлове (rar)
.fed файлове


СТАРО!
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 647/18.05.2012г. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ”Бяла Слатина ЕООД” за срок от 2 месеца КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на лекарствени продукти за които МБАЛ Бяла Слатина няма запаси, за срок от два месеца- до избор на изпълнител/и по открита процедура и които са описани подробно в Спецификация-Приложение № 1 към настоящата публична покана, публикувано в Профила на купувача.

Приложение N1 - към публична покана № 647/18.05.2012г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - към Публична покана № 647/18.05.2012г.СТАРО

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ”Бяла Слатина ЕООД” Бяла Слатина 2012г.

Приложения №1-5

Приложение №6 - ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Приложение № 7 - ДОГОВОР за доставка на лекарствени продукти

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение