ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Конкурси

Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Бяла Слатина“ ЕООД.  Решение 229, Протокол 11 / 27.08.2020 г.  - публикувано на 03.09.2020 г.


Заповед и Обява. Във връзка с чл.144, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина, Община Бяла Слатина обявява, че на 27.05.2020 г. /сряда/ от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе конкурс за отдаване под аренда за срок от 10 стопански години на 1836.093 дка общинска земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“, в землището на гр. Бяла Слатина.


Списък на кандидатите, допуснати до интервю за длъжността Директор на ДСХ с. Попица  - натисни върху текста.

Списък на кандидатите, допуснати до интервю за длъжността Управителна ЦНСТ с. Бърдарски геран  - натисни върху текста.


ОБЯВА

Община Бяла Слатина обявява конкурс за заемане на длъжността Директор на „Дом за стари хора“ с. Попица

Описание на длъжността и изисквания към кандидатите           Приложение №1


ОБЯВА

Община Бяла Слатина обявява конкурс за заемане на длъжността Управител на „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания с. Бърдарски геран"

Описание на длъжността и изисквания към кандидатите            Приложение №1


 Община Бяла Слатина на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДС и чл.14 и чл.15 от НПКДС, във връзка със Заповед № 454/09.07.2018 г. на Кмета на община Бяла Слатина, Обявява Конкурс за Директор на дирекция „Проекти и програми“.


Покана за прием на оферти за доставка на кухненско оборудване и обзавеждане по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ОП „Пазари и социални дейности“ при Община Бяла Слатина“.


Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Бяла Слатина“ ЕООД.  Условия ТУК


Община Бяла Слатина на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДС и чл.14 и чл.15 от НПКДС, във връзка със Заповед № 510/11.09.2017 г. на Кмета на община Бяла Слатина обявява конкурси за длъжности.


Във връзка с чл.144, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина, Община Бяла Слатина обявява, че на 14.11.2016 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведат конкурси за отдаване под аренда за срок от 40 години на общинска земеделска земя, в землището на с. Галиче, Oбщина Бяла Слатина, обл. Враца, ЕКАТТЕ 14406, за отглеждане на лавандула.


Списък с класираните кандидати за длъжност "Психолог". Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания, дейност 2.

Списък на класираните кандидати по дейност 2,3,4 и 6 по по проект Център за социално включване "Аз и моето семейство", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Списък на кандидатите допуснати до събеседване за длъжност "Психолог". Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания, дейност 2 - натисни за да отвориш списъка.

Община Бяла Слатина обявява подбор за длъжността „ Психолог“ по Проект “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Необходими документи за кандидатстване:
Заявление
Автобиография
Декларация Приложение № 4
Декларация Приложение № 5
Декларация Приложение № 6

Списък на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати за обявените длъжности при подбор на специалисти и персонал по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.и на Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина
Община Бяла Слатина стартира изпълнението на Проект “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и обявява подбор на персонал за следните длъжности:

- по дейности 2, 3, 4 и 5.

- по дейност 6

 Необходими документи - тук!.КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите участвали в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности  по проект  „Като в свой дом“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001


Персонал, пряко ангажиран с изпълнението на дейностите по преместването на децата и младежите,преди реалното стартиране на социалната услуга и по време на предоставяне на услугата

Ръководител

Социален работник

Медицинска сестра

Детегледач

Домакин

Счетоводител

Поддъжка сграден фонд/огняр

Специфична експертна помощ за поддържане на подкрепящи дейности

Психолог

Логопед

Рехабилитатор

Консултант "Социални дейности"

Арт и трудотерапевт

Хигиенист

Възпитател

Шофьор

Пазач невъоръжена охрана

Здравен консултантГрафик за провеждане на събеседване с кандидатите в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности, които ще предоставят услуги по проект " Като в свой дом", финансиран по ОП " Развитие на човешките ресурси",съфинансирана от ЕСФ на ЕС, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова пмощ " Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Договор BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ДВА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕОТ СЕМЕЕН ТИП/ ЦНСТ/ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ГР. БЯЛА СЛАТИНА ПО ПРОЕКТ " КАТО В СВОЙ ДОМ", ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ " ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ", КОМПОНЕНТ 2 " РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ПО ОП " РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВО!
ОП „Пазари и Социални дейности” гр. Бяла Слатина стартира прием на документи на желаещите лица да ползват социална  услуга „Домашен помощник”
Обявата може да видите тук
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НОВО!
  ОП „Пазари и социални дейности” обявява следните свободни работни места към „Общинско звено за помощ и грижа в дома - Бяла Слатина” :
-    длъжност „ Домашен помощник ”- 4бр.
Обявата може да видите   тук
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Списък на одобрените кандидати за персонал на общинското звено  - Социален асистент   -- тук
Списък на допуснатите и не-допуснати кандидати за персонал на общинското звено    - файл тук

Община Бяла Слатина обявява процедура за подбор на 1 социален асистент

Документи: тук
___________________________________________________________________________________

Община Бяла Слатина в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство”, обявява процедура за подбор на един социален работник
Ново - Резултати от обобщения подбор на кандидати -  тук

Списък на кандидатите допуснати до интервю за социален работник по проект "И аз имам семейство"
Документи: Заявление, декларации, CV  - изтеглете zip файла тук
____________________________________________________________________________________

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г.
________________________________________________________________________________________________

Провеждане  на конкурс  за възлагане на управлението на „МБАЛ - Бяла Слатина“ ЕООД
___________________________________________________________________________________Община Бяла Слатина на основание чл. 91 от КТ, във връзка със Заповед № 426/30.07.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:
Ръководител на Звено за изпълнение на проект (ЗИП)

Връзка към обявата - byala-slatina.com/Files/Messages/Obyava-R.pdf

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността "Директор" в ОДЗ "Вълка Ташевска" и филиалите и.
СПИСЪК на кандидатите допуснати до конкурс за длъжностите: директор на дирекция АПИО, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, директор на дирекция „ Общинска собственост, ЗОП и екология“, директор на дирекция „ Разработване на проекти“,

НОВО! Сpoкът зa подаване нa документи зa участиe в Koнкypc ,,Hoви Bъзможности" ce удължава до 17.00.ч. нa 06.07.2012 r.


Община Бяла Слатина на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета и Заповед № 373/12.06.2012г. на Кмета на община Бяла Слатина
О Б Я В Я В А КОНКУРС за заемане на длъжността «Директор» на ОДЗ «Вълка Ташевска» с.Търнава с филиали с.Алтимир и с.Галиче, с адрес на управление: с.Търнава, ул. «АлександърСтамболийски» №50

Община Бяла Слатина на основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДСл и чл. 13, ал. 1 от НПКДС, във връзка със Заповед № 363/05.06.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина обявява конкурс за следните длъжности за държавни служители
I.Директор на дирекция „ АПИО“
II.Директор на дирекция „ Хуманитарни дейности“
III. Директор на дирекция „ Общинска собственост, ЗОП и екология“
IV. Директор на дирекция „ Разработване на проекти“
V. Директор на дирекция „ Устройство на територията и строителство“
VI.Старши експерт „Гражданско състояние ЕСГРАОН“
 
Документи за попълване:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Относно проект за изграждане на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” на територията на Община Бяла Слатина - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
Управител на Социалното предприятие
Счетоводител на Социалното предприятие
Супервайзъри /2 позиции/ на Социалното предприятие
Озеленители – техници /5 позиции/
Представители от целевата група, които ще работят в Социалното предприятие:
Лица от ромски етнически произход /5 позиции/
Трайно безработни лица с регистрация в Дирекция „Бюро по труда” гр. Бяла Слатина /7 позиции/
Лица с увреждания /8 позиции/
Документи за попълване:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР
АВТОБИОГРАФИЯ
Анкетна карта
ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда
ДЕКЛАРАЦИЯ_приложение_1
ДЕКЛАРАЦИЯ_приложение_2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл.1, чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 / 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 135, ал.1, т. 1 от ТЗ и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА, обявява:
Конкурс за избор на управител и възлагане управлението на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЯЛА СЛАТИНА” ЕООД

Община Бяла Слатина на основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДСл и чл. 13, ал. 1 от НПКДС, във връзка със Заповед № 181/17.04.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина ОБЯВЯВА КОНКУРС - Конкурс за длъжността "Секретар" на Община

образци за кандидатстване:
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
 
връзка към Административен Регистър - ar2.government.bg/ras/konkursi/index.html

ПРОТОКОЛ №3 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши счетоводител“ в дирекция „Разработване на проекти” в Община Бяла Слатина


ПРОТОКОЛ №2 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши счетоводител“ в дирекция „Бюджет и счетоводсво” в Община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина на основание чл. 91 от КТ, във връзка със Заповед № 17.04.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

1. СТАРШИ „СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ“, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЯЛА СЛАТИНА
2. СТАРШИ „СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ: „БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО“ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЯЛА СЛАТИНА
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение