ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Символика
Символика на град Бяла Слатина

Знаме, герб, печат, почетна книга, звание "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БЯЛА СЛАТИНА", награда на град Бяла Слатина, грамота и почетен знак са символите на град Бяла Слатина, които се връчват в тържествени случаи и по специални поводи. Символите са обект на специална наредба, приета на заседание на Общинския съвет на 4 септември 2002 година и по-късно променена през май 2006 година.
 
 
 
ГЕРБЪТ има щитовидна форма. В него са стилизирани характерните особености на града - природната забележителност "Китката" и Дунавската равнина. В горния край на герба е изписано името на града - Бяла Слатина. Цветът му е златист. Гербът присъства като елемент на знамето и печата на града.  

 

 

ЗНАМЕТО е символ с първостепенно значение. Цветът му е бял, с две зелени надлъжни ивици, разположени в горния и долния край. В центъра е поставен гербът на град Бяла Слатина. Изработено е от копринен плат с размери 90 х 150 см.
ПOЧЕТНАТА КНИГА НА БЯЛА СЛАТИНА е част от символиката на града и общината, която отразява хронологията на съществените и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на град Бяла Слатина и общината. Почетната книга на Бяла Слатина се изработва в еднакви по формат томове, всеки от които съдържа 200 номерирани листа. На първа корица се изобразява герба на Бяла Слатина и надпис: "Почетна книга на Бяла Слатина".

ЗВАНИЕТО "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БЯЛА СЛАТИНА" се удостоява с решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство.

На удостоените със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" се издава удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа номер на удостоверението, номер на решението на Общинския съвет, повода за удостояване. Удостоверението се подписва от кмета на общината и председателя на Общинския съвет и се подпечатва с официалния печат на община Бяла Слатина. На удостоения се връчват още: почетният знак на Бяла Слатина и издания (книги, брошури, дипляни, албуми и др.) за Бяла Слатина. Удостоените със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" се вписват в Почетната книга. Тържественото обявяване и връчване на удостоверението се извършва в присъствието на удостоения, вносителя на предложението, кмета на общината, председателя на Общинския съвет, близки на удостоения, журналисти и др. Званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина" може да се присъди посмъртно, като ритуалните документи се връчат на наследници или на близки.

НАГРАДАТА НА БЯЛА СЛАТИНА

Присъждането на наградата на Бяла Слатина става с решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство.Наградата на Бяла Слатина се определя всяка година и се присъжда в чест на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Наградата на Бяла Слатина може да се връчва и посмъртно за значителен принос в обществения живот, като на церемонията се канят наследниците, роднините или близките на наградения.

Носителите на наградата на Бяла Слатина се вписват в Почетната книга и им се връчва почетният знак на Бяла Слатина, грамота и парична награда. За присъдените награди се води отделен регистър, който се съхранява от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БЯЛА СЛАТИНА е метално изображение на герба на Бяла Слатина, което се връчва на удостоените със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина", на носителите на наградата на Бяла Слатина и на удостоените с грамоти. Почетният знак може да бъде връчван и при други подходящи случаи от кмета на Община Бяла Слатина или от председателя на Общинския съвет. Удостояване с почетния знак става със заповед на кмета на общината, освен в случаите, когато се връчва на удостоени със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" и наградата на Бяла Слатина.
 

 ПЕЧАТЪТ е изображение на герба на града. Има кръгла форма: в средата е изобразен гербът, а около него, в горната половина на кръга, е разположен надпис "Република България", а в долната - "Град Бяла Слатина".

Печатът на община Бяла Слатина се съхранява от кмета  на Община Бяла Слатина.

 

ГРАМОТАТА е официален документ, който се издава от Община Бяла Слатина на български и чуждестранни граждани:

- Носители на наградата на Бяла Слатина;

- Дейци на науката, културата, образованието, чийто постижения са принос за развитието на Бяла Слатина;

- Спортисти и спортни деятели, реализирали високи постижения;

- Проявили героизъм и жертвоготовност при спасяване на хора при бедствия и аварии;

- Дарители на град Бяла Слатина и общината;

- Други подходящи поводи.

 Удостояването с грамота става със заповед на кмета на Община Бяла Слатина.

 

 
 
 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение