ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Банкови сметки

Бюджетна разплащателна сметка - BG08 IABG 7494 3102 0254 00 - сметка по която може да внесете задълженията си като наемател за ел.енергия и вода

Разплащателна сметка за собствени приходи - BG43 IABG 7494 8402 0262 00  - сметка по която може да платите дължимите към общината

Наеми:
- код вид плащане 444100  Наеми на имущества
- код вид плащане 444200 Приходи от наем на земя 

Данъци:

-      код вид плащане 441400 - Окончателен годишен (патентен) данък

-      код вид плащане 442100 - Данък върху недвижимите имоти

-      код вид плащане 442300 - Данък върху превозните средства 

-      код вид плащане 442400 - Такса върху битовите отпадъци

-      код вид плащане 442500 - Данък при придобиване на имущество

 Такси:

-      код вид плащане 448001 - Такса технически услуги

-      код вид плащане 448002 - Такса детски градини

-      код вид плащане 448007 - Такса административни услуги

-      код вид плащане 448090 - Други общински такси      

Други не данъчни приходи:

-     код вид плащане 447000

Други приходи
-    код вид плащане 445100 - Дарения
, помощи и други безвъзмездно получени суми

Набирателна сметка – BG96 IABG 7494 3302 0254 00 -сметка по която може да внесете гаранция за изпълнение на Договор 

Интернешънъл Асет Банк АД
Бяла Слатина
БАЕ       IABG 7494
BIGкод  IABG BGSF

Гражданите могат да извършат плащания към община Бяла Слатина чрез ПОС терминал, находящ се на партерния етаж в сградата на общината, на ул."Климент Охридски" № 68.
С карта могат да се заплатят задълженията и на други лица към общината.
Не се начисляват допълнителни такси при ползване на терминалното устройство!
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение