ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Търгове за отдаване под наем

  

Удължавам до 17.12.2020 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот общинска собственост, а именно: Помещение с обща площ 12,70 кв.м., представляващо лекарски кабинет заедно с 15.00 кв.м от общите части на сграда, за ползване като лекарски кабинет по дентална медицина, намиращи се в сграда „Кметство“ в с. Бърдарски геран, кв. 24, парцел I, по плана на с. Бърдарски геран 


Заповед № 719/27.10.2020 г.  на Кмета на община Бяла Слатина  относно процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния недвижим имот общинска собственост


- Помещение с обща площ 12, 70 кв.м., представляващо лекарски кабинет заедно с 15 кв.м. от общите части на сградата, за ползване като лекарски кабинет по дентална медицина, намиращи се в сграда „Кметство“ в с. Бърдарски геран

 Заповед № 644/12.10.2020 на Кмета на община Бяла Слатина относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния недвижим имот общинска собственост, а именно: - помещение „бивша билетна каса“ намиращо се на I- я етаж  сграда „Читалище“ с. Бъркачево, с обща площ 2,66 кв.м.,  за  офис, за срок от 10/десет/ години


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, ул. Климент Охридски № 68, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 25.09.2020 г. /петък/ от 15:00 часа в стая 204 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, ул. Климент Охридски № 68, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 25.09.2020 г. /петък/ от 14:00 часа в стая 204 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, ул. Климент Охридски № 68, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.08.2020г. /понеделник/ от 9.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.08.2020 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.08.2020г. /понеделник/ от 11.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.08.2020 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.08.2020г. /понеделник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.08.2020г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наемОбщина Бяла Слатина съобщава, че на 04.08.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация  гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.06.2020г. /петък/ от 15.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.06.2020г. /петък/ от 14.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 12.06.2020г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.05.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 11.05.2020 от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на 26.784 дка общинска земеделска земя, в землището на с. Бърдарски геран.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 12.05.2020 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на 135.974 дка общинска земеделска земя, в землището на с. Търнак.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.04.2020г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.04.2020г. /петък/ от 11.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем. 


Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.01.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе  търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.01.2020г. /вторник/ от 10.30 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе  търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.11.2019г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент  Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.10.2019 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот, в землището на с. Враняк, община Бяла Слатина.


 Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 19.09.2019г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване  под наем на имот публична общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 19.09.2019г. от 10.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот публична общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 03.09.2019г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение.


Община Бяла Слатина удължава до 27.05.2019 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 09.05.2019 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на следният имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 02.04.2019 г. от 10,00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 15.03.2019г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 12.03.2019 г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.02.2019г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 19.02.2019 г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 08.02.2019г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 09.01.2019 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 19.12.2018г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 29.11.2018 г. от 10,00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.11.2018г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 07.08.2018 г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.08.2018г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.08.2018г. /четвъртък/ от 10.40 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина открива процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс при условията на чл. 141 до 155 от Наредба № 6 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за срок от 10 (десет) години, на самостоятелно обособени сгради публична общинска собственост, част от УПИ I, кв. 14,пл. № 624 по плана на гр. Бяла Слатина


Община Бяла Слатина открива процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя в землището на с. Търнак


Община Бяла Слатина съобщава, че на 03.07.2018г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 10.05.2018 г. от 14:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, в землището на с. Търнак


Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.05.2018г. /сряда/ от 11.00 часа в стая 203, в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.05.2018г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина удължава до 03.04.2018г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот, общинска собственост


Във връзка с чл.115, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина, Община Бяла Слатина обявява, че на 29.03.2018 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведат търгове за отдаване под аренда за срок от 15 стопански години на общинска земеделска земя,  в землищата на с. Драшан и на с. Галиче, Община  Бяла Слатина, обл. Враца, за създаване на масиви от трайни насаждения „Овошки“ (круша, слива, ябълка, череша, лешник и др.), многогодишни насаждения от култивирани билки и подправки (джинджифил, кардамон и др.) и култивирана шипка


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018 г. от 14.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018г. от 13.30 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на следният имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018 г. от 15.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018 г. от 14.30 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018 г. от 15.30 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на  28.03.2018г. от 13.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на  имот публична общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на  28.03.2018 г. от 10.30 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на  28.03.2018 г. от 10.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на  имот общинска собственост


Община Бяла Слатина съобщава, че на 15.03.2018г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2018г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 16.02.2018г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина удължава до 04.01.2018г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на "Помещение –ученически стол"


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 04.01.2018 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.12.2017г. /четвъртък/ от 11.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 12.12.2017г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски” № 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 21.11.2017г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.11.2017г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 06.10.2017г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 06.10.2017г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 11.07.2017 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.   - натисни върху текста


 Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.06.2017г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


 Заповед № 335/02.06.2017 г. на кмета на община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина съобщава, че на 30.05.2017 г. от 13:30 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на общинска земеделска земя, в землището на с. Соколаре.


 Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2017г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 16.02.2017г. /четвъртък/ от 10:00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 27.01.2017г. /петък/ от 10.30 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 27.01.2017г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 26.01.2017г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.01.2017 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот, общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №560/30.09.2016 г., на Кмета на Общината, на 19.10.2016 г. /сряда/ и 20.10.2016 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Галиче.
 
Община Бяла Слатина съобщава, че на 06.10.2016г. /четвъртък/ от 10.30 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 06.10.2016г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 08.09.2016 г. от 10,00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.

Във връзка с чл.144, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина, Община Бяла Слатина обявява, че на 17.08.2015 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведат конкурси за отдаване под аренда за срок от 40 години на 75.037 дка общинска земеделска земя, с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения“, в землището на с. Галиче.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.08.2016г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


До 14.05.2016 г. се удължава се срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния недвижим имот общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.05.2016г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.04.2016г. /четвъртък/ от 10,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 31.03.2016 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на общински имот.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 31.03.2016 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на общински имот.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.03.2016г. /сряда/ от 13.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №12/11.01.2016 г., на Кмета на Общината за удължаване срока за закупуване на тръжна документация, на 28.01.2016 г. /четвъртък/ (в часовете посочени в таблицата), в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землища на Община Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.01.2016г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68  ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №966/18.12.2015 г., на Кмета на Общината, на 11.01.2016 г. /понеделник/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.12.2015г. /понеделник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68  ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 01.12.2015г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина удължава до 20.11.2015 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 2/две/ години на недвижим имот, общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 18.11.2015г. /сряда/ от 14.00 часа в стая №203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 18.11.2015 г. от 13:30 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 години на общинска земеделска земя, в землището на гр. Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 05.11.2015г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.10.2015г. /четвъртък/ от 9.00 часа в заседателна зала на партерен етаж в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг (отдаване под наем) с тайно наддаване, който ще се проведе на 30.09.2015г. / сряда / от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 04.08.2015г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за отдаване под наем на помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с.Търнава.
Община Бяла Слатина удължава до 18.05.2015 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на следния недвижим имот, общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 30.04.2015г. /четвъртък/ от 09,50 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг за отдаване под наем с явно наддаване, който ще се проведе на 27.03.2015г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 20.02.2015г. /петък/ от 11,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 10 години на общинска земеделска земя в землището на с. Попица.
Община Бяла Слатина обявява, че на 22.12.2014 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведат конкурси за отдаване под аренда за срок от 35 години на 1003.309 дка общинска земеделска земя с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения“,  в землището на с. Галиче.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.10.2014г. /сряда/ от 13,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем.
Община  Бяла  Слатина  обявява  търгове  с  тайно  наддаване,  който  ще  се  проведат  на 29.10.2014г. /сряда/  от  11.00  часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за  отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 31.10.2014 г. от 11:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, в землището на с. Алтимир.
Община  Бяла  Слатина  обявява  търгове  с  явно  наддаване,  които  ще  се  проведат  на 16.09.2014г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно  наддаване  за отдаване под наем,  който  ще  се  проведат на 04.08.2014г. /понеделник/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община  Бяла  Слатина  обявява  търг  с  явно  наддаване,  който  ще  се  проведе  на 04.07.2014г.  /петък/  от  11.00  часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за  отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.06.2014г. /понеделник/ от 14.40 часа в залата на Общински съвет ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.06.2014г. /понеделник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем, който ще се проведе на 08.05.2014г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 08.05.2014г. /четвъртък/ от 14.30часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 08.05.2014г. /четвъртък/ от 15,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
Удължава се до 07.05.2014г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем, който ще се проведе на 08.05.2014г. (четвъртък) от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 17.04.2014г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за  отдаване на терен.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.04.2014г. /понеделник/ от 15,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.04.2014 г. /понеделник/ от 15,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 5 стопански години на 85.771 дка общинска земеделска земя в землището на с. Търнак
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 18.03.2014г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за отдаване под наем на терен.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 17.03.2014 г. /понеделник/ от 14.40 часа в залата на Общински съвет ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 20.02.2014 г. /четвъртък/ от 13.30 ч.; 14.00 ч.; 14.30 ч.; 15.00 ч.; 15.30 ч. и 16.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 стопански години на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.02.2014 г. /вторник/ от 13.30 ч.; 14.00 ч.; 14.30 ч.; 15.00 ч.; 15.30 ч. и 16.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 години на общинска земеделска земя
Община Бяла Слатина съобщава, че на 21.12.2013 г /събота/ ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване на земи под аренда
Община Бяла Слатина съобщава, че на 19.12.2013 г. /четвъртък/ от 10,30 часа в залата на Общински съвет ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на гаражи
Община Бяла Слатина съобщава, че на 19.12.2013 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
Община Бяла Слатина съобщава, че на  07.11.2013 г. /четвъртък/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация ще се проведе търг с явно наддаване
Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.11.2013 г. /понеделник/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация, ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
ОБЯВА
На основание чл.50, ал.4 от Наредба №6 на ОбС Бяла Слатина, Община  Бяла Слатина, обявява, че със свое Решение №606 от 25.09.2013 г., Общинският съвет е определил за отдаване под наем за срок от 5 години при начална тръжна годишна наемна цена 40 лв./дка, земеделска земя от ОПФ

Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.10.2013г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с тайно наддаване за Рибарник ПИ №000065 в с.Комарево.
Община Бяла Слатина съобщава, че на  03.10.2013 г. /четвъртък/ от 16,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на  03.10.2013 г. /четвъртък/ от 13,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на  01.10.2013 г. /вторник/ от 16,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на  01.10.2013 г. /вторник/ от 13,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.08.2013 г. /четвъртък/ от 10,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведe търг с тайно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 15.08.2013 г. /четвъртък/ от 13,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 15.08.2013 г. /четвъртък/ от 14.00 ч.; 14.30 ч. и 15.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски” №68, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 години на общинска земя в землището на с. Галиче.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 30.07.2013г. /вторник/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг стайно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.07.2013 г. /сряда/ от 14.00 ч.; 14.30 ч.и 15.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски” №68, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 годинина общинска земя в землището на с. Галиче, Община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 14406
На 10.07.2013 г. /сряда/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Общински терен № 5, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв. 88А, гр. Бяла Слатина
На 04.07.2013 г. /четвъртък/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Общински терен № 2, с площ 7,64 кв.м., за поставяне на временен павилион, намиращ се в кв. 88А, по плана на гр. Бяла Слатина.

Заповед

Община Бяла Слатина съобщава, че на 03.07.2013 г. /сряда/ от10.00 ч., от 10.30 ч. и от 11.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски” №68, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 години на общински земи в землището на с. Галиче


Заповед

Община Бяла Слатина съобщава, че на 01.07.2013 г./понеделник/ от 14.00 ч.; 14.30 ч. и 15.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл.Охридски” №68, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5години на общински земи в землището на с. Враняк
Община Бяла Слатина обявява търг, който ще се проведе на 23.05.2013г, /четвъртък/ от 15.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина за отдаване под наем на помещение намиращо се в сграда "Фурна - Баня" в с. Попица и Рибарник в с. Комарево.
Заповед
На 29.05.2013 г. /сряда/ от 13.00ч. в залата на Общински съвет гр. Бяла Слатина ще се проведе търг за отдаване под наем на общински терен № 17

Заповед
На 29.05.2013 г. /сряда/ от 14.00ч. в залата на Общински съвет гр. Бяла Слатина ще се проведе търг за отдаване под наем на помещение находящо се в сградата "Обреден дом"

Заповед
На 28.05.2013 г. /вторник/ от 13.00ч. в залата на Общински съвет гр. Бяла Слатина ще се проведе търг за отдаване под наем на помещение № 2 находящо се в сградата "Обреден дом"

Заповед
На 29.05.2013 г. /сряда/ от 14.00ч. в залата на Общински съвет гр. Бяла Слатина ще се проведе търг за отдаване под наем на помещение № 9 находящо се на ул. Христо Ботев - стария пазар.

На  08.05.2013 г. /сряда/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване
На 29.04.2013 г. от 14.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общинска земеделска земя
На 30.04.2013г. /вторник/ от 14,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
На 30.04.2013 г. /вторник/от 15,00 часа, в залата на Общински съвет, в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
На 26.04.2013 г. /петък/от 11,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
На 25.04.2013 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с явно наддаване
На 18.04.2013г. /четвъртък/ от 14.30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост за срок от 2 години
На 18.04.2013г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост за срок от 5 години
На 04.04.2013 г. /четвъртък/от 16,00часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем
На 04.04.2013г./четвъртък/ от 15,00часа в залата на Общински съвет се открива Процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публично оповестен търг с явно наддаване
На 21.03.2013 г. /четвъртък/от 14,00 часа в залата на Общински съвет  - отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публично оповестени търгове стайно наддаване на следните недвижими имоти общинска собственост.
На 20.03.2013 г. /сряда/от 14,00 часа в залата на Общински съвет  - отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публично оповестени търгове стайно наддаване на следните недвижими имоти общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19.03.2013г. /вторник/ от 14.30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина,за отдаване под наем
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 19.03.2013г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина за отдаване под наем
На 07.03.2013 г. /четвъртък/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
На 15.02.2013г. /петък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с тайно наддаване
На 15.02.2013г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с явно наддаване
На 31.01.2013г. от 14.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски”№68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на общинска земеделска земя, в землището на с. Търнак, община Бяла Слатина.
На 05.02.2013  г.  /вторник/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация  гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски” №68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.01.2013 г. /вторник/ от14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски” № 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
Процедура за отдаване под наем на общинско имущество чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване при условията на Наредба № 6
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение