ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Училища

 

Обява за събиране на оферти с предмет: "Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сградата на СУ"Христо Ботев" с. Галиче" - документация тук 
Разяснение - тук.


Протокол №1

Протокол №2

Договор за изпълнение

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протоколи от работата на комисията по разглеждане на оферти в обществена поръчка „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПАГ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ ГР. БЯЛА СЛАТИНА“ - ТУК.

Протокол №1 от работата на комисията, назначена да разгледа постъпилите оферти в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПАГ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ ГР. БЯЛА СЛАТИНА“

Обява за събиране на оферти с предмет: "Доставка на един брой трактор за нуждите на ПАГ "Н.Й.Вапцаров" гр. Бяла Слатина - документация ТУК

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУВ, чл.18 от Наредба №17 на Общински съвет Бяла Слатина и във връзка с изпълнение на Решение №466/31.08.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина. Процедура за избор на финансова институция за доставка на автомобил на лизинг - документация ТУК

___________________________________________________________________________________________

Протокол от 15.12.2014 г., относно разглеждане на офертите за определяне на Изпълнител за извършване на специализиран превоз.
___________________________________________________________________________________________
ЗАПОВЕД  №346 / 03.12.2014г.  На основание чл.14, ал.4, т.2 и глава Осма «а» от Закон за обществените поръчки  Н А Р Е Ж Д А М: 1. Да се открие процедура за обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Извършване на специализиран превоз на ученици до Професионална гимназия по облекло "Ел. Багряна" гр. Бяла Слатина и обратно от IX до XII клас, които не се превозват от община Бяла Слатина”.
___________________________________________________________________________________________
На основание чл.14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, чл.101б от ЗОП Професионална гимназия по облекло "Ел. Багряна" гр. Бяла Слатина – представлявана от Марианела Цветонвона Александрова - Симова – Директор, гр.Бяла Слатина, ул.„Марица” №18, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията за възлагане на настоящата обществена поръчка с предмет “Извършване на специализиран превоз на ученици до Професионална гимназия по облекло "Ел. Багряна" гр. Бяла Слатина и обратно.”
___________________________________________________________________________________________
„Подмяна на дограма НА УЧЕБНА СГРАДА”  на ПАГ „Никола Йонков Вапцаров”

Документация
Техническа спецификация
Проекто-Договор
Образци
Разяснение №1
Разяснение №2
Настоящата покана е публикувана в АОП 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013357
___________________________________________________________________________________________

Осигуряване на храна за ученици от НУ"Цани Гинчев", гр.Бяла Слатина през учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 г.

ПРОЕКТ! ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Образци!
линк към сайта на АОП www.aop.bg/

___________________________________________________________________________________________

Осигуряване на храна за ученици от СОУ "Христо Ботев" с. Габаре, общ. Бяла Слатина през учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 г

ПРОЕКТ! ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Образци!
линк към сайта на АОП www.aop.bg/


Осигуряване на храна на ученици от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"с.Попица, общ.Бяла Слатина през учебните 2012/2013, 2013/2014, и 2014/2015 г.

ПРОЕКТ! ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Образци!
линк към сайта на АОП www.aop.bg/

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение