ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване
Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и такси”  в срок до края на предходната година  за имоти, които  няма да се  ползват през цялата година и не са декларирани  като основно.
Декларацията  трябва да е подписана от всички съсобственици или ползватели на имота.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.    Декларация по чл.16а, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - тук
2.    Пълномощно /при необходимост/
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - чл.61н, ал.1
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Дирекция ”Местни данъци и такси” – гр. Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Въвеждане до края на работният ден.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: без такса
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915 882132
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение