ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
ОП "Пазари и социални дейности"

Директор - Николай Жигалов,   ул. „Климент Охридски” №68, тел. 0915/ 882 100,   email: op_psd.bsl@abv.bg

Общинскопредприятие „Пазари и социални дейности” извършва следните дейности:

1.Предоставя социални услуги на възрастни хора, хора в неравностойно положение, самотни хора от община Бяла Слатина /поддържане наличната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя,съдействие за снабдяване с необходимите технически - помощни средства при ползватели с увреждане и други битови услуги, когато има отворена мярка или схема за подпомагане от държавния бюджет/;
2.Приготвя и пред оставя храна на възрастни хора, хора в неравностойно положение, самотни хора, лица с намалена възможност за социална адаптация, определена от РЕЛКК / ЦЕЛКК, лица с трайно намалена работоспособност над 71%, определена от ТЕЛК / НЕЛК от община Бяла Слатина;
3.Организира ученическо столово хранене - форма на услуга за децата от различни възрастови групи;
4.Стопанисва и поддържа общински пазари и тържища.
5.Събиране на такси за ползване на пазари с цел търговия на селскостопанска продукция съгласно /Наредба № 5/ на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина;
6.Събиране на такси за ползване на места, върху които се организират събори, панаири, тържища;
7.Събиране на такси за ползване на тротоари, площади,улични платна и др. терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси на открито, столове, витрини /сезонно/;
8.Събиране на такси за ползване на площади, които са общинска собственост – моторни колички за забавление за деца;
9.Събиране на такса за ползване на място в салона на ресторант „Скът”. Събиране на такси от „вендинг”  машини.
10.Стопанисване и управление на ресторант „Скът” и предоставянето му на граждани за извършване на обредни дейности и други обществени мероприятия.
Предприятието може да развива помощно - стопанска дейност.
Предприятието разполага с две топли кухни, кухня - майка „Домашен социален патронаж“ и кухня-майка „ Ученическо столово хранене“. Кухните отговарят на изискванията на БАБХ.
 

Дейност „Домашен социален патронаж“

Лицата,желаещи да ползват услугите предоставени от предприятието, подават молба по образец до доставчика на услугата.

Лицата, ползващи услугата по дейност Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса „реална издръжка на едно лице” включваща: месечните разходи за храна, за перилни и миещи материали,както и съответна част от общите разходи за електрическа и енергия, вода, с изключение на даренията и средствата от спонсори.

Месечната такса за ползваните социални услуги се заплаща от личните доходи на лицето до 25-то число на месеца, следващ този, през които са ползвани услугите съгласно срока определен в договора.

    Към 04.10.2012г. потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“ са 245 лица на територията на Община Бяла Слатина.

Потребителите на услугата получават топъл обяд,приготвен с качествени продукти.

 

 


 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение