ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания - Бяла Слатина

През 2015 г. в община Бяла Слатина стартира предоставянето на нова социална услуга в два „Центъра за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ) за деца и младежи с увреждания по проект " Като в свой дом", Договор № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. 
ЦНСТ осигуряват възможност за живот в среда близка до семейната на 24 деца и младежи с увреждания от специализираните институции и на 4 деца от общността при спешна нужда.
Услугите са насочени към повишаване качеството на живот на децата, като се гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.
Организирането на живота в Центъра  e насочено към създаването на условия и нагласи на децата и младежите за равнопоставено участие в живота на местната общност. При предoставяне на услугите се спазват Националните стойности и показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности, както и Методическото ръководство за минимални изисквания за функциониране и качество на услугата, утвърдено от Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавна агенция за закрила на детето.
 /assets/2016/TSNST/Untitled.jpg
 
 
 
/assets/2016/TSNST/IMG_3983.JPG
  
/assets/2016/TSNST/IMG_4109.JPG
 
 /assets/2016/TSNST/IMG_4142.JPG

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение