ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Декларация за недвижим имот на физическо лице
Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и такси” в 2-месечен срок от :
-придобиването
-издаване на разрешение за ползването или удостоверение за въвеждане в експлоатация за новопостроени сгради.
При придобиването на имоти по наследство – декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството.
При промяна на обстоятелствата по подадена декларация, същите се декларират в нова декларация в двумесечен срок.
Подадена декларация от един от съсобствениците/ ползвателите на недвижим имот/, ползва всички останали съсобственици/ ползватели.
За всеки имот се подава отделна декларация.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.    Декларация по чл.14 от ЗМДТ - http://nap.bg/page?sId236fsL=4&sId236dsA=2017&id=384&textMode=0
2.    Копие от документ за собственост / нот.акт, договор и др./
3.    Копие от удостоверение за наследници /при наследство/
4.    Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/
5.    Копие от решение на ТЕЛК /при основно жилище/
6.    Пълномощно /при необходимост/
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Закон за местните данъци и такси - чл.14 ал. 1
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Дирекция ”Местни данъци и такси” – гр.Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Въвеждане до края на работният ден.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: без такса
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915 882132
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение