ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Програми

 

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла Слатина.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ.  


Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2020 – 2029 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2020 г.  допълнена с решение 300/23.12.2020 г. публ. 31.12.2020 г.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.- публикувано на 22.01.2020 г.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.- публикувано на 31.12.2019 г.


Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021 г. на територията на община Бяла Слатина.


Програма за опазване на околната среда на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г.


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г.


Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2020 г. - приета с решение 58 / 30.01.2020 г., публикувана на 05.02.2020 г.


Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2019 г. - допълнена с решение 21 / 19.12.2019 г., публикувана на 31.12.2019 г.Общинска програма за закрила на детето в община Бяла Слатинта за 2017 г.
Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2018 г.  (изм.доп. с реш.№746/28.11.2018 г.)
Архив - Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2019 г. на територията на община Бяла Слатина.
Програма за реализация на ОПР на Община Бяла Слатина за периода 2014 - 2016 г.
Програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2016 г.
Актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бяла Слатина.  - публикувана на 01.07.2019 г.
Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2016 г.
Програма за управление на Община Бяла Слатина за мандат 2015–2019 г.
Общинска Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Бяла Слатина за периода 2013-2016 година
Архив - Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г. на територията на община Бяла Слатина
Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2015 г.
Архив - Годишна Програма за развитие на читалищната дейност за 2015 г. на територията на община Бяла Слатина
Архив - Годишна Програма за развитие на читалищната дейност за 2014 г. на територията на община Бяла Слатина
Архив - Общинска програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2012 г.
Архив - Програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2013 г.
Архив - Отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2013 г., неразделна част от Общинската стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина /период 2010-2013г./
Архив - Общинска Програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2014 г.
Архив - Отчет на програма за закрила на дететоа 2014 г., неразделна част от Общинската стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина/ период 2014-2017 г./
Архив - Общинска програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2015 г.
Архив - Отчет на програма за закрила на дететоа 2015 г., неразделна част от Общинската стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина/ период 2014-2017 г./
Архив - Програма за управление на кмета на община Бяла Слатина 2011-2015г.
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение