ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Читалища

Народно читалище „Развитие 1892”-гр. Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет:  „СМР ремонт и реконструкция на сграден читалищен фонд – Народно читалище „Развитие 1892”-гр. Бяла Слатина“
Документация за участие
Съобщение за отваряне на ценови оферти.


Уважаеми дами и господа,

В обявлението и в документацията по обществената поръчка е посочено, че срока за изпълнение на поръчката е до 160 (сто и шестдесет) календарни дни и започва да тече от датата на получаване на Уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на дейностите, но не по-рано от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Протокол Образец 15. В образец №3 – техническо предложение за изпълнение на поръчката е допусната техническа грешка, като в т.3 е предвидено празно място, в което участниците следва да предложат срок за изпълнение на поръчката, а в скоби е направено пояснение, че предложения срок не трябва да бъде по-голям от 180 календарни дни.  -   натисни върху текста за изтегляне на Разяснение.
Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение

Договор за изпълнение - част 1

Договор за изпълнение - част 2

Договор за изпълнение - част 3

Договор за изпълнение - част 4

Договор за изпълнение - част 5

Договор за изпълнение - част 6

Договор за изпълнение - част 7

Договор за изпълнение - част 8

Обявление за възложена поръчка

Допълнително споразумение

Обявление за приключване на договор

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898” с .Търнава открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: "Ремонт на сградата на Народно читалище „Напредък 1898“  с. Търнава"
Документация – ТУК
Протокол - тук!


 

 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение