ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
МБАЛ

Адрес на управление на МБАЛ Бяла Слатина ЕООД е ул. Захари Стоянов 1

e-mail: mbal_bsl@abv.bg   тел.: 0915/8 29 46, 0915/8 29 00

 

       "МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД притежава разрешение за осъществяване на  лечебни дейности №МБ-18 / 10.0Е.2001г. с № МБ -18 / 17.05.2006 г., разрешително МБ-18 / 04.01.2011 г. и последно разрешително за дейност от 13.03 2012 година.

    С последното си разрешително за осъществяване на лечебни дейности "МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД -№МБ-18/13.03.2012год.  се разрешава на лечебното заведение да осъществява следните дейности:

 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната дейност не може да бъде извършена в извънболнична помощ.
 2. Родилна помощ.
 3. Диагностика и консултации,поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.

По следните медицински специалности:

 • Анестезиология и интензивно лечение- първо ниво на компетентност
 • Вътрешни болести- второ ниво на компетентност
 • Хирургия-второ ниво на компетентност
 • Педиатрия-  първо ниво на компетентност
 • Нервни болести- първо ниво на компетентност
 • Акушерство и гинекология- първо ниво на компетентност
 • Клинична лаборатория- второ ниво на компетентност
 • Образна диагностика- първо ниво на компетентност
 • Микробиология-второ ниво на компетентност
 • Инфeкциозни болести- второ ниво на компетентност
 • Отделение по хемодиализа - първо ниво на компетентност

     Основната дейност на дружеството е :

1. Диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.

2. Родилна помощ

3. Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дентална медицина от  други лечебни заведения.

Болницата се състои от четири функционално обособени структурни блока:

1. КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН, включващ:

 А) Приемно-консултативни кабинети:

- спешен OAИЛ / Кабинет по преданестезиологична консултация/

- хирургичен кабинет

- гинекологичен кабинет

- неврологичен кабинет

- детски кабинет

- терапевтичен кабинет

- кабинет по инфекциозни болести

Б) Клинико-диагностични структури

- Клинична лаборатория

- Микробиологична лаборатория

В) Отделения без легла:

- Образна диагностика - конвенционална рентгенова диагностика, ехография и ендоскопска диагностика

- Отделение по хемодиализа - 4 диализни поста

2. СТАЦИОНАР, включващ:

2.1.  Вътрешно отделение - 16 легла

- Гастро-ентерологични

- Нефрологични

- Ендокринологични

- Кардиологични с интензивна стая

-  Пневмологичнии фтизиатри

-Учебен център на пациенти родители на деца със захарен диабет

- Кабинетпо ехокардиография

- Функционаленк-т / ФИТ и ХОЛТЕР/

2.2.  Детско отделение - 20 легла, от тях:

- Кърмачески

- За деца над 1 година

2.3.  Акушеро-гинекологично отделение с две операционни зали и една родилна зала - 15 легла, от тях:

- Родилни

- Патологична бременност

- Гинекологични

- Неонатологични

2.4.  Хирургично отделение с две операционни зали и оперативен блок - 13 легла.

2.5.  Неврологично отделение - 20 легла

- Кабинет ЕЕГ и ЕМГ

- Кабинет доплерова сонография                                                                                                            

 2.6. Отделение „Анестезия и интензивно лечение" -6 легла

 от тях:

- Оперативни 

2.7.  Инфекциозно отделение - 10 легла

- чревни

- бокс-капкови инфекции

- хепатити

ОБЩ БРОЙ БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА - 100 легла.

В лечебното заведение работят общо 164 медицински специалисти и помощен персонал. От тях 35 лекари - 26 със специалност от които 3 с две специалности и 69 специалисти по здравни грижи. Лечебното заведение работи по договор със Здравната каса по 68 клинични пътеки.

     Приемен кабинет: 0915/8 21 80   мобилен телефон:0878/473103 0889/399389


 

 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение