ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Правилници
 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.  - приет с решение 5 от протокол 2 / 21.11.2019 г., публикуван на 27.11.2019 г.

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Пазари и социални дейности” - (изм.доп. с реш.№298/23.12.2020 г.).

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Правилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на общинско предприятие ”Чистота и Строителство” град Бяла Слатина. - изменен с решение 280 / 26.11.2020 г.  - публ. 02.12.2020 г.

АрхивПравилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на „Социално предприятие за Озеленяване и Благоустройство” град Бяла Слатина.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, и взаимодействието му с Общинската администрация - Архив.

Архив. Устройствен правилник - отменен със заповед № 3 от 03.01.2017 г.

Правилник за вътрешния ред и организацията на работа на служителите в Общинска администрация Бяла Слатина
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение