ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Декларация за придобито моторно превозно средство
Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и такси” в 2 - месечен срок от:  придобиването на МПС по постоянен адрес /седалище/ на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в  страната /нов внос/ срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение  в страната. При придобиване на превозно средство по  наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.
Декларирането за бракуване, отчисляване при продажба или откраднато превозно средство се удостоверява със служебна бележка от сектор КАТ Враца или договора за покупко-продажба.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.    Декларация по чл.54  от ЗМДТ  /лек автомобил/ -  http://nap.bg/page?sId236fsL=4&sId236dsA=2017&id=384&textMode=0
2.    Декларация по чл.54  от ЗМДТ  /без лек автомобил -  http://nap.bg/page?sId236fsL=4&sId236dsA=2017&id=384&textMode=0
3.    Документ за придобиване /договор, фактура
4.    копие на Свидетелство за регистрация  на КАТ /голям талон/
5.    Платежен документ за внесен местен данък при придобиване на имущество.
6.    Копие от  платежен документ за платен данък върху превозните средства.
7.    Копие от решение на ТЕЛК / За МПС до 117,64 k.w  и обем на двигателя  до 2000 куб.см, собственост на лице с намалена работоспособност над 50 %.
8.    Декларация по образец за закриване на партида /при бракуване или продажба/
9.    Пълномощно / при необходимост/
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Закон за местните данъци и такси - чл.54
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Дирекция ”Местни данъци и такси” – гр.Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Въвеждане до края на работният ден.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: без такса
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915 882132

 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение