ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Формули за разпределение на средствата


Заповед №29 / 29.01.2019 г. за Формула за разпределение на средствата на неспециализирани училища за 2019 г., на основание чл.44, ап.2 ЗМСМА
Заповед №291 / 10.05.2018 г. на Кмета на Община Бяла Слатина. Правила за определяне работните заплати на директорите на общинските детски заведения за 2018 г.
Заповед № 90/ 26.02.2018 г. на Кмета на община Бяла Слатина за утвърждаване на формула за разпределение на средствата на детските градини по единни разходни стандарти - държавна дейност за 2018 г.
Заповед №119 / 27.02.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за утвърждаване на формула за разпределение на средствата на детските градини по единни разходни стандарти - държавна дейност 2017 г.
Заповед №116 / 27.02.2017 г. Бюджети на общинските училища - второстепенни разпоредители с бюджет, 2017 г.
Приложения към заповед № 116 / 27.02.2017 г.
Заповед №139 / 10.03.2016 г. Бюджети на общинските училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет, 2016 г.

Заповед №315 / 06.03.2015 г.  Бюджети на общинските училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет, в съответствие с разпределението на средствата по Единните Разходни Стандарти
Заповед №311 / 25.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на целодневните детски градини и обединени детски заведения по ЕРС за 2015 г.
Заповед №309 / 24.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на общообразователните училища по ЕРС за 2015 г.
Заповед №93 / 06.08.2014 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини
Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между  ЦДГ и ОДЗ  на територията на община Бяла Слатина за 2014 година
Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между общинските училища на територията на община Бяла Слатина


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение