ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.    Искане по образец – тук
2.    Искане за оценка на земеделска земя - тук
3.    Копие  от документ за собственост
4.    За данъчна оценка на незастроени терени, извън строителните граници,  декларация по чл.14 и копие от актуална скица.
5.    За данъчна оценка на нежилищни имоти на фирми – декларация по чл.14 от ЗМДТ
6.    За данъчна оценка на отстъпено право на строеж - декларация по чл.14 от ЗМДТ
7.    За данъчна оценка на незавършено строителство - декларация по чл.14 от ЗМДТ и  документ удостоверяващ степента на завършеност , издаден от ТСУ .
8.    За данъчна оценка на земеделски земи- копие от актуална скица и справка от Общинска служба по земеделие; за гори / и таксационна характеристика от Държавно лесничейство/
9.    Пълномощно /при необходимост/
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
ДОПК, ЗМДТ
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Дирекция ”Местни данъци и такси” – гр.Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА И ЦЕНА:
Обикновена услуга  –  5 дни       - 6.00 лева
Експресна услуга до  2 часа       -  9.00 лева

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ:
 0915 882132
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение