ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Сдружение „Роден двор“
Сдружение ,,Роден двор“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено на 21.03.2019 г. в с.Галиче. Негов председател е Захарий Стоянов.
Основни цели, които си поставят членовете са:
 

1. Създаване и развитие на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население (общност);

2. Развитие и утвърждаване на гражданското общество, на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и/или физическата култура;

 3. Опазване на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на дейностите в с. Галиче;

4. Привличане и включване на млади хора в дейностите за облагородяване на селото.

Средства за постигане на целите:
1.Разработва анализи, стратегии, доклади, програмни документи;
2.Осъществява изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност;
3.Организира и провежда на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, всички среди и нестопанските организации;
 4.Създава партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди;
5.Предлагана различни форми за обучение и професионална квалификация;
 6.Издава брошури, бюлетини и други печатни материали;
 7.Участва в дейности на мрежа от структури в селски райони;
8.Поддържа база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики;
9.Участва в други сдружения с нестопанска цел - асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина;
10.Изготвя и изпълнява проекти, за постигане целите на сдружението.
11.Развитие на туризма във всичките му форми .
 
Сдужението е реализирало редица инициативи, част от които са отбелязване на празници, акции за почистване, организиране на открит урок по родолюбие с представители на сдружение ,,Българска история“ и др.
 
За контакт:  rodendvor@abv.bg
 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение