ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Амалипе

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА е основан от Център за междуетнически диалог и толерантност - Амалипе http://amalipe.com/ 

Изпълнява проект: "Насърчаване на тереннатаработа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност".

Проектът е двугодишна инициатива изапочва от февруари 2011 година. Изпълнява се в България, Румъния и Гърция отЦентър "Амалипе" (водеща организация), Лига Про Европа, Румъния иАРСИС, Гърция (партньори). Проектът е финансиран от Генерална дирекция"Правосъдие" на Европейската комисия в рамките на програмата “Дафне”.

Проектът е продължение на „Превенция на ранните бракове“, реализиран от„Амалипе " / Лига Про Европа / АРСИС през 2010 година.

В Центърът за развитие на общносттаработят двама служители наречени общностни модератори.
Основна цел на длъжността.

Модераторът подпомага развитието имодернизацията на местната ромска общност, защитата и реализацията на лицата вриск, предоставянето на услуги, базирани в общността и по-доброто взаимодействиес институциите на общинско ниво.

 Области на дейност.

1. Работа в общността по повишаване на нейнатасамоорганизация, провеждане на общностни събития (отбелязване на календарнипразници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица вриск, изграждане на механизми за насърчаване на личностното и професионалноторазвитие (клубове по интереси, клубове за професионално ориентиране),предоставяне на услуги, базирани в общността

2.  Превенция на отпадането на деца от училище иреинтеграция на отпаднали в училищната система;

3.  Повишаване на образователното ниво: насърчаване продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми научене през целия живот;

4.   Превенция на ранните и насилствените бракове ипомощ на жертвите на ранни и насилствени бракове;

5.   Превенция на изоставянето на деца в институции;

6.    Превенция на домашното насилие;

7.    Професионално ориентиране;

8.    Посредническа – застъпничество.

  Основни задължения.

1. Организира дейността на Центъра за развитие наобщността (ЦРО) и поддържа технически и административно Центъра

2.  Подсигурява включването и ефективното участие наместната ромска общност в дейността на ЦРО, вкл. участието на ромските жени,младежи и неформалните ромски лидери

3.  Организира клубове по интереси, клубове за професионалноразвитие и други форми за подкрепа на самоорганизацията на общността,професионалното и личностното развитие на нейните членове и защитата на лицатав риск;

4.   Организира – съвместно със съответнитеинституции - кампании за превенция на отпадането от училище, кампании запревенция на ранните и насилствените бракове, кампании за превенция наизоставянето на деца в институции, кампании за повишаване на образователнотониво и др.;

5.     Осъществява работа на терен – откриване наслучаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка,информиране, ориентиране, посредничество;

6.  Изготвя оценка на потребностите и индивидуаленплан за работа по всеки конкретен случай. Води необходимата документация;

7.     Информира местната общност за дейността на ЦРО;

8.    Информира местната общност за образователни,здравни и социални услуги, предлагани на територията на общината;

9.     Улеснява процеса на комуникация между местнатаобщност и хората, работещи в институциите;

10.Съдейства на учителите и ръководството научилището за привличане и задържане на децата в училище, включително за изпълнение научилищни програми за превенция на отпадането, за организиране на родителскиклуб / училищно настоятелство / училищен съвет с участието на ромски родители;

11. Подпомага формирането на положителна нагласа вродители и деца към учебния процес и работи за пълноценното интегриране научениците към училищната среда;

12.Осъществява трайно сътрудничество междуродителската общност и училището и подпомага активното включване на родителитев училищния живот;

13. Работи с децата и техните семейства относномотивирането им за редовно посещаване на училище и продължаване на образованието впо-горен етап;

14. Организира дейности за включване на членове наобщността във форми на „училища втори шанс”, продължаващо образование и ученепрез целия живот;

15.  Подкрепя и подпомага взаимоотношенията всемейството в насока повишаване на родителските умения;

16. Работи с местната общност по въпросите заповишаване на здравното образование, личната хигиена и здравната култура:

-        Разяснява на целевата група ползата отваксинациите и имунизациите;
-     Организира и провежда съвместно с представителина РЗИ беседи по отношение на принципите на общата хигиена, проблемите насемейното планиране и репродуктивното здраве; влиянието на ранните бракове ираждания върху организма на младите момичета

17.  Провежда обучения на деца и младежи от общносттапо предварително разработени теми,  повъпросите на: личната хигиена и половото съзряване; здравословно хранене ихранителни навици; работа със силните страни и себепознание; професионалноориентиране, подготовка и явяване на интервю за работа / писане на молба;автобиография; мотивационно писмо /.

18.    Насочва и/или придружава деца, техните родителии семейства от общността до образователни, здравни и социални институции;

19.   Работи за своето професионално развитие,повишаване на квалификацията, участва активно в обучения, организирани отработодателя, супервизии и екипни срещи и с участието си допринася заподобряване на работата.

 

 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение