ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Преходно и наблюдавано жилище

Преходно жилище   /ПЖ/   гр. Бяла   Слатина, ул. „Одрин” № 4

 

       „Преходното жилище” гр.Бяла Слатина, обл.Враца е социална услуга от резидентен тип, която е открита със Заповед № РД 01-526 /30.04.2010г. на Изпълнителният директор на АСП /МТСП, влязла в сила от 01.04.2010г.

        „ПЖ” е социална услуга от резидентен тип, с възможност и условия за водене на независим начин на живот с помощта на професионалисти.

Основна цел на услугата е формиране на умения и стимулиране на готовност у младежите и девойките за окончателно напускане на специализираната институция.

          В периода на ползване на социалната услуга „Преходно жилище”  /двугодишен - 16 до 18години /, младежите и девойките придобиват все по-голяма самостоятелност с извършване на дейности, които са насочени към подготовка, формиране и затвърждаване на умения за независимия им начин на  живот извън услугата.

           Комплексните услуги в „ПЖ” се предоставят при спазване на критериите и стандартите от НКССУД и разпоредбите на ЗСП  и ППЗСП.

           Професионалистите, работещи с децата в ПЖ са мотивирани, обучени. Те  разбират, познават същността и целите на предоставяната услуга. Притежават необходимите умения, знания и опит за качественото й предоставяне.

          Капацитетът на услугата е 8 младежи и девойки от 16 до 18 годишна възраст.

ЦЕЛИ:

·         Подготовка за напускане на специализараната институция;

·         Формиране и затвърждаване на умения за водене на пълноценен самостоятелен живот;

·         Интеграция на младежите и девойките в обществото -  социална компетентност и професионално ориентиране.

 

ЦЕЛЕВИ  ГРУПИ:

·         Младежи и девойки от специализирана институция над 16 годишна възраст с дълъг институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда;

·         Младежи и девойки от специализараната институция над 16 годишна възраст с нарушени връзки със семейството;

·         Младежи и девойки от общността, които са над 16 годишна възраст, но поради една или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради невъзможност да живеят в семейна среда или близка до семейната среда.

ПРИНЦИПИ НА УСЛУГАТА:

·         Всеки младеж и девойка е личност и има право на зачитане и уважение, на здравни грижи,  достъп до образование, възможност за развитие, изразяване на собствено мнение, защита от насилие, злоупотреба и дискриминация.

·         Доброволност на ползване на услугата, прилагане на индивидуален подход към всеки клиент /потребител, съобразно личностните характеристики, договаряне и планиране на дейностите с активното му участие и зачитане правото му на лично мнение.

·         Настаняването на младежите и девойките в услугата ПЖ е временна мярка – крайната цел е формиране на умения за самостоятелен живот и окончателно извеждане от институционалната среда.

·         Средата на живот в услугата ПЖ е организирана така, че да осигурява възможност за самостоятелен живот на младежите и девойките, както по отношение на физическото обкръжение, така и по отношение на взаимоотношенията между всички членове в групата - клиент/потребител, социални работници и обслужващ персонал.

·         За всеки потребител се поддържа лично досие, което съдържа цялата налична информация за него, семейството и роднините му. Данните се актуализират при всяка промяна на обстоятелствата, за да се гарантира приемствеността при промяна на мярката за закрила или при прекратяване на настаняването. Информацията за клиентите/потребителите е поверителна  и е предназначена единствено за служебно ползване.

·         За всеки младеж или девойка има ментор, който е водещ на случая. Един ментор отговаря за не повече от 4 клиента, за да бъде работата ефективна.

·         Предоставянето на услугата се контролира съобразно утвърдена процедура и отговаря на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца.

·         Персоналът,който предоставя услугите е внимателно подбран. Професионалните и личните качества на всеки се оценяват при постъпване на работа и периодично.

УСЛОВИЕ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

        Условие за ползване на услугата е наличие на:

·         Заповед за ползване на социална услуга. Заповедта е  издадена от директора на ДСП по местонахождение по реда на ППЗЗД;

·         Решение на РС по местонахождение.

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

·         Постъпване на Заповед за ползване на социална услуга от ДСП;

·         Предоставяне на документи по случая от ОЗД / ДСП и клиента / потребителя;

·         Изготвяна на индивидуален план за услугата;

·         Прекратяване на ползването на услугата при:

изтичане на срока на заповедта /при навършване на пълнолетие/;

при промяна на ситуацията;

или когато услугата не може да отговори на нуждите на младежите и девойките.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:

       Всички дейности са насочени към формиране на умения за самостоятелен живот у младежите и девойките.

        Подходът на работа в услугата е индивидуализиран /т.е. той е съобразен с  уникалността и спецификата на всеки отделен случай/ и във философията на договорния подход и работата по случай.

        При ползването на услугата,  младежите и девойките имат специфични задължения /конкретни договаряния/, регламентиращи отношението  клиент/ потребител - социален работник, например задължения на клиента в групата, различни договорености, относно ангажименти при поддържане на домакинството и др. 

ЕКИП „ПЖ”:

ü  управител  ;

ü  соц. работник ;

ü  психолог;

ü  възпитатели –  двама;

ü  раб. поддръжка;

ü  домакин- касиер

ДОБРОВОЛЕЦ – ЕДИН / СТУДЕНТКА ПЕДАГОГИКА ВТУ, БИВША  КЛИЕНТКА / ПОТРЕБИТЕЛКА  НА СУ „ НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ” / НЖ/

 

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ  ЗА РАБОТА В УСЛУГАТА:

Индивидуална работа с клиентите / потребителите на ПЖ:

·         Менторски разговор - целенасочен и структуриран разговор с клиента по важни за него въпроси и проблеми;

·         Иинидивидуална форма за работа, която възлага на клиента  отговорност и свобода при изпълнение на определени дейности;

·         Консултиране и посредничество при: нарушени взаимоотношения в семейството; конфликти с други клиенти на услугата; взаимоотношения с институции- училище, социални и здравни служби, общинска администрация  /местна власт/, НПО- за осигуряване на обучение, работа, жилище.

Групова работа с клиентите на ПЖ:

       Груповата работа с младежите и девойките е  отговорност  на социалния работник на смяна и е съобразена с дневния ритъм на групата.

       Груповата работа се осъществява чрез:

·         Дневен ритъм – дневен режим на групата, фиксиращ ключови моменти от ежедневието и разпределение на отговорностите;

·         Правила на групата-  ПВР /основни правила за поведение - ПВР/;

·         Среща– разговор- ежедневни срещи на групата, на която се обсъждат важни за групата въпроси;

·         Дейности по интереси- организирани дейности;

·         Свободно време на младажите и девойките- учат се да управляват ежедневието си;

·         Помощ в учебната работа- организирана самоподготовка, достъп до информация,  самостоятелно учене и самоусъвършенстване.

Основни задължения на менторите:

·         Планират заедно с младежите и давойките ползването на услугата;

·         Подбират подходящи подходи, методи и средства за постигане на поставените цели;

·         Посредничат на клиента /потребителя и на близките му с цел реализиране на поставените в плана цели;

·         Подкрепят, стимулират, наблюдават младежите и девойките водят тяхното развитие към набелязаната цел;

·         Други.

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ:

      Спазването на правата на клиентите/ потребителите, ползващи СУ „ПЖ” се  осъществява чрез разработени процедури и политики:

·         Политика за защита от насилие, злоупотреба и др.

·         Процедура за подаване и разглеждане на жалби и оплаквания, други.

    Политиките съдействат за безопасността и благополучието на клиентите и гарантират спазването на правата им. Те са сведени до знанието на екипа,  работещ по предоставяне на услугата, както и до знанието на клиентите й.

     Към момента в услугата са настанени шест деца от 16 до 18години /2 момичета и 4 момчета/. Очаквания за попълване на капацитета.

     В  социалната услуга „ПЖ” се настаняват деца с асоциално поведение от специализирани институции, деца в риск от общността, деца с лека степен на умствена изостаналост или интелектуален дефицит/ментални увреждания или деца с лека степен на физически увреждания.

 

      Наблюдавано жилище - гр. Бяла   Слатина, ул. „Одрин” № 4

        „Наблюдавано жилище” гр.Бяла Слатина, обл.Враца е социална услуга от резидентен тип, която е открита със Заповед № РД 01- 531 /03.05.2010г. на Изпълнителният директор на АСП /МТСП, влязла в сила от 01.04.2010г.

         „Наблюдавано жилище” / НЖ / е социална услуга в общността за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот  с помощта на професионалисти.

           Основна цел на услугата е формиране и затвърждаване на умения,  стимулиране на готовност у младежите и девойките за справяне с предизвикателствата на живота извън защитената среда.

           В периода на ползване на СУ „НЖ”, срока на престой в жилищито е до 1 година, с възможност да бъде продължен по преценка на Комисията по прием, в зависимост от индивидуалните потребности на младежите и девойките. Максималният срок на престой- не може да надвишава 2 години. Потребителите ползват социалната услуга „НЖ” две години, когато  работят и при условие, че няма крайно нуждаещи се.

            Когато приетите в жилището младежи и девойки не работят, получават финансова подкрепа за срок от 3 месеца. За този период са задължени:

-          да се регистрират в Д „БТ”;

-          да не са отказали повече от 1 /едно/ предложение за работа ;

-          да търсят активно работа;

-          да участват като доброволци в дейносити на услугата;

-          да се запознаят с програмите за квалификация и преквалификация и да не са отказали повече от 1 /едно/ предложение за включване в тях;

-          при необходимост да извършват дребни ремотни дейности в жилището.

След изтичане на този период се прави преглед на плана за самостоятелен живот

на все още неработещите лица за изясняване причините за това и въз основа на тях се взема решение за продължаване на финансовото подпомагане или за отричането му. Ако незаинтересоваността за започване на работа продължи и след повторното удължаване на финансовата подкрепа, то на съответния потребител се прави предупреждение за напускане на жилището  /в срок  до 1 месец/.

            Комплексните услуги в „НЖ” се предоставят при стриктно спазване на критериите и стандартите, регламентирани в ППЗСП: за местоположение и материална база, за хранене, за здравни грижи и др.

           Необходимо е услугите да бъдат основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и да бъдат съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице.

           За реализиране целите на СУ „НЖ”се изработва концепция за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план.

          

ЦЕЛИ:

            Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на СУ;

·         Осъществяване на дейности за постигане на социално включване;

·         Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява;

·         Подкрепа за постигане на успешна професионална реализация.

 

ЦЕЛЕВИ  ГРУПИ:

            Целевата група включва:

·         пълнолетни лица в трудоспособна възраст /18- 25 годишна възраст/, с възможност да бъдат изведени от специализирани институции, преходни и защитени жилища;

·         Пълнолетни лица /жени и мъже/ в риск от общността в трудоспособна възраст, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от професионална помощ, подкрепа за социална интеграция и професионална реализация в прехода към самостоятелен,  независим живот.

            Капацитетът на услугата е 8 младежи и девойки, навършили 18 -  до 25 годишна възраст.

 

ПРИНЦИПИ НА УСЛУГАТА:

·         Всеки потребител на СУ  „НЖ” има право да бъде уважаван и зачитан като личност, без дискриминация на базата на социална, релегиозна, етническа принадлежност и др.;

·         Всеки потребител на СУ „НЖ” има право да се запознае с работата на екип НЖ по неговия случай, да договаря и съгласува с екипа предстоящата социално – психологическа работа;

·         Потребителят на СУ „НЖ” е длъжен да уведоми екипа за всеки възникнал конфликт или недоволство, които има с останалите лица /потребители/ от жилището при невъзмжност за разрешаване на ниво съжителстващи, с оглед намирането на най-доброто решение и запазване на спокойната атмосфера в НЖ.

·         Потребителят е длъжен да уведоми незабавно при всяка промяна, настъпила в социалния или семейния му статус.

·         Потребителят е длъжен ежемесечно да декларира получаваните от него доходи.

·         Всеки потребител от СУ „НЖ” сам или придружен от професионалист купува хранителни продукти и приготвя закуска, обяд и вечеря.

·         Потребителят е длъжен да почиства стаята, която обитава, както и останалите помещения – кухня, баня, дневна,стълбище и др. с установения график в НЖ.

·         Всеки потребител на СУ „НЖ” е длъжен да спазва правилата за живот в жилището и да участва в общите събрания на настанените в НЖ.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА В НЖ:

·         Доброволност за ползване на социалната услуга;

·         Зачитане и уважение на личността на потребителите;

·         Зачитане правото на мнение по въпроси, касаещи интересите на потребителите.

 

УСЛОВИЕ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

        Условие за ползване на услугата е наличие на:

·         Заповед за ползване на социална услуга. Заповедта е  издадена от директора на ДСП по местонахождение по реда на ППЗСП.

·         Изготвяне на предварителна оценка за всяко едно лице, относно възможностите на потребителя да ползва този вид услуга от:

-          Екипна комисия – Кметът на Общината със заповед определя комисия, която включва представители на съответната Община, ДСП, екипа на НЖ  и др.

 

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

 ·         Постъпване на Заповед за ползване на социална услуга от ДСП;

·         Подписване на договор за ползване на СУ  между потребителя и доставчика;

·         Запознаване с правилата и организацията на живот в НЖ;

·         Изготвяне на индивидуален план за услугата;

·         Прекратяване на ползването на услугата при:

-          при подаване на молба и изразено собствено желание на потребителя или неговият представител;

-          при планово напускане;

-          кризисно напускане при възникнал иницидент.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:

       Всички дейности са насочени към формиране на умения за самостоятелен живот у младежите и девойките: консултиране, подкрепа и придружаване на потребителите с оглед успешна социална интеграция и професионална реализация в прехода към самостоятелен живот.

       Консултиране - психологично, социално:

-          формиране на увереност и личностен растеж;

-          развитие на умения за жизнено планиране;

-          развитие на умения за себеразбиране и адекватна самооценка;

-          пълноценно осмисляне на свободното време  чрез развитие на самопознанието;

·         професионално ориетиране:

-          изследване  и актуализиране на професионалната ориентация;

-          мотивиране за правилен професионален избор;

-          професионално консултиране за търсене на трудова заетост;

-          развитие на умения за самопредлагане на пазара на труда;

-          индивидуална подготовка за явяване на интервю- изготвяне на автобиография и мотивационно писмо;

-          установяване на контакти с ДБТ;

-          установяване на контакти и сътрудничество с:

работодателски организации;

водещи бизнес –организации;

малък и среден бизнес.

·         Идентифициране на потребителите, които след напускане на СУ ще се нуждаят от място за живеене и подкрепа за придобиване на самостоятелност.

     

ЕКИП „НЖ”:

  •   управител ;
  •   соц. работник;
  •   психолог

ДОБРОВОЛЕЦ – ЕДИН /СТУДЕНТКА ПЕДАГОГИКА ВТУ " Св.Св. Кирил и Методий", БИВША  КЛИЕНТКА / ПОТРЕБИТЕЛКА  НА социалната услуга „ НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ” .

 

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ  ЗА РАБОТА В УСЛУГАТА:

Индивидуална работа с клиентите / потребителите на НЖ.

Групова работа с клиентите / потребителите.

 

Основни задължения на персоналния съветник:

·         Съветва и подкрепя лицата по всички въпроси, които го интересуват и засягат. В тази насока, задача на наставника е да изгради подкрепяща социална мрежа за лицето. Наставникът се явява и източник на контакт във всяка област на индивидуалния план.

·         Участва в оценка на потребностите и изготвяне на индивидуалния план за самостоятелен живот;

·         Участва в прегледа на плана;

·         Консултиране и посредничество при: нарушени взаимоотношения в семейството; конфликти с други клиенти на услугата; взаимоотношения с институции- социални и здравни служби, общинска администрация  /местна власт/, НПО- за осигуряване на обучение, работа, жилище;

·         Координира осигуряването на необходимите услуги за лицето и прави разумни стъпки, за да осигури изпълнението им;

·         Информира се за развитието на лицето и неговото благосъстояние  на всеки етап от реализация на индивидуалния план.

 

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ:

      Спазването на правата на клиентите/ потребителите, ползващи СУ „НЖ” се  осъществява чрез разработени правила и политики, написани в Правилник за вътрешния ред в „Наблюдавано жилище” /ПВР/.

       Правилата съдействат за безопасността и благополучието на клиентите и гарантират спазването на правата им. Те са сведени до знанието на екипа,  работещ по предоставяне на услугата, както и до знанието на клиентите й.

      Към момента са настанени 5 /пет/  потребители на услугата „Наблюдавано жилище”- една девойка и четирима младежи. Трима младежи работят и ще  продължат да учат до завършване на средното си образование.

      Един младеж е завършил средното си образование и е приет за студент във ВТУ " Св.Св.Кирил и Методий", специалност „Социални дейности”– за в бъдеще с пожелание да бъде доброволец в услугата. Очаквания за попълване на капацитета.

       В наблюдаваното жилище младежите и девойките се стимулират да бъдат съавтори и собственици на личните си стратегии за развитие, за да се чувстват сигурни и защитени в подкрепяща от професионалисти среда.

       Професионалистите, които работят с младежите и девойките в НЖ гр.Бяла Слатина са мотивирани и обучени. Те притежават необходимите умения, знания и опит за качественото  предоставяне на услугата.

        При престоя си в Наблюдаваното жилище потребителите трябва да знаят, че Екипът, който работи за тях и заедно с тях, притежава много ценни качества като: милосърдие и готовност  за помощ по всяко време. 

        В Наблюдаваното жилище младежите и девойките трябва  да знаят,че  подкрепа ще получат тези от тях, които желаят собствената си промяна, собственото си развитие, които не чакат някой друг да свърши нещата вместо тях и да вземе решенията вместо тях, защото „ животът  не е да чакаш бурята да отмине, а да се научиш да танцуваш в дъжда!”Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение