ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството

Декларацията се подава в дирекция „Местни данъци и такси”  в срок до 30-ти ноември на предходната година, а за придобитите през годината имоти, в двумесечен срок от датата на придобиването им..

В декларацията се посочва вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината.

Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка или върху отчетната стойност на имота в определения от Общинския съвет размер.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.    Декларация по чл.16в от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - тук
2.    Пълномощно /при необходимост/
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - чл.61в, ал.1
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Дирекция ”Местни данъци и такси” – гр. Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Въвеждане до края на годината на подаване.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: без такса
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915 882132

 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение