ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Детски градини

Мрежата  от детски заведения в Община Бяла Слатина е представена от 6 детски градини  и 8 допълнителни сгради, като в селата Буковец, Комарево, Враняк и Драшан липсват детски заведения, но болшинството от деца са обхванати в допълнителните сгради на детските градини в  с. Соколаре , с. Бъркачево и  с. Тлачене.
      В  детските градини на територията на Общината се прилагат съвременни подходи  и нови интерактивни форми на педагогическо взаймодействие.  Изградена  е привлекателна и разнообразна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.Педагогическите специалисти ежегодно преминават квалификационни обучения, разработват и реализират редица проекти, които допълват и обогатяват знанията и уменията на децата по всички образователни направления.
      Детските заведения се включват активно във всички инициативи и мероприятия, организирани от общината по случай Баба Марта, Великден, Асамблея на детското и ученическо творчество,Празника на града. Малките възпитаници на  всички детски градини с удоволствие участват в инициираните от Общинското ръководство изложби и конкурси, както и в конкурси  за деца на  регионално  и национално ниво.

Заповед  21 / 23.01.2019 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.
Заповед 677 / 08.11.2018 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.

Заповед 558 / 28.09.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.

Заповед 559 / 28.09.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение