ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Обяви и съобщения


Съобщение до г-жа Рита Ленчова, относно постъпило заявление за 
припознаване на дете (Благой).  - публикувано на 03.12.2020 г.


Съобщение до г-жа Рита Ленчова, относно постъпило заявление за припознаване на дете (Денис).  - публикувано на 03.12.2020 г.


Община Бяла Слатина, съгласно чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 2016 г., относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, уведомява всички собственици на пчелни семейства, за получено в Общината Уведомително писмо от фирма ЕТ „Нешо Миранов“, „Ен-Табако“ ЕООД „ и „Ен-Пропъртис“ ЕООД за предстоящо третиране на посеви със слънчоглед с препарати за растителна защита: „Леопард 5 ЕК“ и „Трину 75 ВГ“ в землището на гр. Бяла Слатина.


Община Бяла Слатина, съгласно чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 2016 г., относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, уведомява всички собственици на пчелни семейства, за получено в Общината Уведомително писмо от фирма „Тим 2011“ ЕООД за предстоящо третиране на посеви с пшеница  с препарати за растителна защита.


 Община Бяла Слатина, съгласно чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 2016 г., относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, уведомява всички собственици на пчелни семейства, за получено в Общината Уведомително писмо от фирма Тодор Христов Цанковски за предстоящо третиране на посеви с пшеница с препарати за растителна защита.


Община Бяла Слатина, съгласно чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 2016 г., относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, относно писма от фирма „Троя Авто“ ЕООД за предстоящо третиране на посеви с пшеница с препарат за растителна защита „Тайфун СЛ“ в землището на с. Търнак.


Съобщение на Община Бяла Слатина, съгласно чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 2016 г., относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Период на действие 10.04 - 13.04.2020 г., с. Галиче 


Съобщения на Община Бяла Слатина, съгласно чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 2016 г., относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Период на действие 08.04 - 14.04.2020 г. 


Заповед 556/22.10.2019 г. на Вр.ИД Кмета на Община Бяла Слатина, относно предпазване на служителите от ОА Бяла Слатина от нараняване, или загуба на живот от пътно-транспортни произшествия.   - натисни върху текста.

Мерки за предпазване на служителите от Общинска администрация Бяла Слатина от нараняване, или загуба на живот в резултат на ПТП настъпило по време на работа.
 


РЕШЕНИЕ 896. Относно удължаване на срока за приемане на документи по открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина и определяне на нови дати за събеседване с кандидатите.   - публикувано на 01.07.2019 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 30.05.2019 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, в землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина.


Общински Съвет Бяла Слатина открива процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт. - публикувано на 02.05.2019 г.


Заповед 753 / 20.12.2018 г. на кмета на община Бяла Слатина за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес.


Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект в землището на с. Търнава.


Съобщение до г-жа Йончева. Относно припознаване на дете, родено в гр. Бяла Слатина.


Съобщение до Цветомила Иванова Кирова, във връзка с постъпило заявление за припознаване на детето Емили Цветомилова Иванова.


Съобщение до Цветомила Иванова Кирова, във връзка с постъпило заявление за припознаване на детето Габриел Цветомилов Иванов.


На основание чл.76 от ЗАНН, изпълняваме НП на Началника на РУ – Бяла Слатина за наложени административни наказания „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на 18 лица.


ПРОТОКОЛ За събиране, разглеждане и оценка на оферти подадени към поканата за ,,Доставка на кухненско оборудване и обзавеждане по проект ,,Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ОП,, Пазари и социални дейности" при Община Бяла Слатина "


Покана за прием на оферти за доставка на кухненско оборудване и обзавеждане по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ОП „Пазари и социални дейности“ при Община Бяла Слатина“.


Община Бяла Слатина на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДС и чл.14 и чл.15 от НПКДС, във връзка със Заповед № 454/09.07.2018 г. на Кмета на община Бяла Слатина, Обявява Конкурс за Директор на дирекция „Проекти и програми“.


Краен срок за прием на офертите – 18.07.2018 г., 17:00 ч.


Пълният текст на поканата, както и пакета с документи, можете да 
намерите ТУК!


На основание чл.76 от ЗАНН, изпълняваме НП на Началника на РУ – Бяла Слатина за наложени административни наказания „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на 18 лица.


Списък на пасища и мери, собственост на община Бяла Слатина за общо и индивидуално ползване.


Правила за ползване и пасищата и мерите, общинска собственост.


Заповед 221 на ОД "Земеделие" гр. Враца за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за участие в споразумения по землища на община Бяла Слатина.


Заповед 373 / 21.06.2017 на кмета на Община Бяла Слатина, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, допуска изработването на проект за частично изменение на ПУП, по плана на с. Алтимир.


Заповед №152 14.03.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, за разглеждане на постъпилите заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ от стопани–животновъди, които желаят да ползват под наем общински пасища.


Обществено порицание на основание чл.239, ал.1 от ЗИНЗС.


Протокол за разпределение на пасища на стопани-животновъди, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.


Заповеди 187 и 208 / 03.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина във връзка с допускане на проект за частично изменение на ПУП, УПИ III-1905 в кв. 46 по плана на гр. Бяла Слатина, и УПИ VII-536 в кв. 36 по плана на с. Бъркачево.


На основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135, ал.3 от ЗУТ, заявление Вх. № 9400-198/06.02.2017 г. от наследници на Кирил Димитров Върбанов, за разрешаване изработването на изменение подробен устройствен план (ПУП), на УПИ ХVІІІ-297 и УПИ ХІХ-297 кв.8, по плана на с. Попица.


На основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135, ал.3 от ЗУТ, заявление изх. № 2600-113/22.02.2017г., подадено от „БТК” ЕАД гр. София бул. ”Цариградско шосе” № 115и, чрез пълномощник – Петя Горанова Матинска за разрешаване изработването на изменение на подробен устройствен план (ПУП) по плана на гр.Бяла Слатина.


Съобщение във връзка с чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за свободните мери и пасища по населени места в община Бяла Слатина.


На вниманието на г-жа Мария Георгиева. Уведомление, съгласно заповед 609/19.10.2016 г. на кмета на община Бяла Слатина.


Заповед 609 / 19.10.2016 г. на кмета на общината за заличаване на адресна регистрация.


Обявление на основание Решение № 211/29.07.2016 год. на ОбС Бяла Слатина


Обявление на основание Решение № 210/29.07.2016 год. на ОбС Бяла Слатина


Обявление на основание Решение № 209/29.07.2016 год. на ОбС Бяла Слатина


Обявление на основание Решение № 208/29.07.2016 год. на ОбС Бяла Слатина


Обявление на основание Решение № 207/29.07.2016год. на ОбС Бяла Слатина


График за провеждане на заседание на Комисията по реда на чл.726 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Бяла Слатина и община БорованОбява на Общинска Служба по Земеделие - гр. Бяла Слатина 
 

 
 
 
Проект "Приеми ме". Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за социален работник за участие във втори етап - Интервю.

Протокол за извършена проверка в Община Бяла Слатина за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г.

Актуализиран списък на свободните пасища и мери, по Решение 983 / 30.04.2015г. на ОбС Бяла Слатина.

Протоколи за разпределени пасища и мери по чл.37и от ЗСПЗЗ.

Туларемия -  остро инфекциозно заболяване. Причинява се от бактерии които са с висока устойчивост (в почва – повече от 4 месеца, в замразено месо – 93 дни, солено месо – 30 дни, мляко – 104 дни, хляб – 14 дни, в ларвите и нимфите на кърлежи – до 8 месеца).

__________________________________________________________________________________________
Относно предстоящите избори за общински съветници и кметове, Ви уведомяваме следното.

Резултати от обобщения подбор - тук!
Списък на допуснатите и не допуснати кандидати за социален работник за участие във втори етап - интервю
Обявление на Община Бяла Слатина в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект "И аз имам семейство".
Длъжностна характеристика за длъжността "социален работник"
Необходими документи - RAR файл
____________________________________________________________________________________________
По повод Искане за издаване на разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1, от ЗУТ, подадено от "Виктория 93" ООД.

Всички земеделски кооперации, сдружения и частни собственици на земеделски обекти да подготвят и проведат жътвена кампания – 2014 г. в Община Бяла Слатина съгласно изискванията на Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г.

На основание чл.41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Бяла Слатина (МКБППМН) набира кадри, които са съгласни да бъдат определяни за обществени възпитатели  - прочети Обявата тук       12.05.2014 г.

Процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 5 стопански години на 85.771 дка общинска земеделска земя в землището на с. Търнак

Обявление по чл.25 ал.4 от Закона за общинската собственост


Уведомление за Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: „Разширяване на Гробищен парк в гр. Бяла Слатина"

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящото отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за обект от първостепенно значение

ОБЯВА - На основание чл.50, ал.4 от Наредба №6 на ОбС Бяла Слатина, Община  Бяла Слатина, обявява, че със свое Решение №606 от 25.09.2013 г., Общинският съвет е определил за отдаване под наем за срок от 5 години при начална тръжна годишна наемна цена 40 лв./дка, земеделска земя от ОПФ

Сдружение "Отворена младеж" - неправителствена организация, работеща активно в сферата на пътната безопасност и превенцията на рисково поведение на пътя, ни уведомява за Официалния старт на Национална Програма за изграждане на капацитет за повишаване сигурността на пътя.

Във връзка с влезлите в сила промени на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Басейнова Дирекция за Управление на Водите - Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за Водите


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение