ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Декларация за недвижим имот на юридическо лица
Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и такси” в 2-месечен срок от:  придобиването.
При промяна на декларираните данни, декларацията се подава в 2 - месечен срок, считано от датата на промяната.
За всеки имот се подава отделна декларация.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.    Декларация по чл.14 от ЗМДТ - http://nap.bg/page?sId236fsL=4&sId236dsA=2017&id=384&textMode=0
2.    Копие от документ за собственост / нот.акт, договор и др./
3.    Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/
4.    Пълномощно /при необходимост/
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Закон за местните данъци и такси - чл.14 ал. 1
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Дирекция ”Местни данъци и такси” – гр.Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Въвеждане до края на работният ден.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: без такса
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915 882132
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение