ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.
15.11.2019

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г. В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Бяла Слатина предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно - сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 1 524 894.00 лева, съгласно проект на Предложение за решение на Кмета на Община Бяла Слатина до Общинския съвет – Бяла Слатина, относно: приемане на план сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г. Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес: bslatina@oabsl.com или в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация - Бяла Слатина, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението. Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бяла Слатина на основание чл. 66, ал. 1, от АПК. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация - Бяла Слатина или от публикувания по-долу проект за решение.

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Иво Ценов Цветков - Кмет на Община Бяла Слатина относно: Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2020 година на Община Бяла Слатина     - натисни върху текста.


ОП "ЧИСТОТА  И  СТРОИТЕЛСТВО "  ГР. БЯЛА  СЛАТИНА.  ОБОБЩЕНИ  КАЛКУЛАЦИИ  ЗА  2020  ГОД.  - натисни върху текста.ПЛАН - СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"  ЗА 2020г.  - натисни върху текста.Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение