ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
От 04.01.2021г., община Бяла Слатина стартира проект „Топъл обяд в условията на пандемия“
05.01.2021
В проекта са включени 1000 лица, засегнати в най- висока степен от пандемията  COVID 19 и последиците от нея, и са затруднени да осигурят сами прехраната си. Проектът е продължение на завършилия през месец декември проект, по който топъл обяд са получавали 170 лица.
 Настоящия проект  е по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, финансиран от Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица 2014- 2020г.
Общата цел на проекта е намаляване на бедността и указване на подкрепа на най- уязвимите жители на територията на община Бяла Слатина, които поради бедност и социална изолация са в затруднение сами да си осигурят ежедневните потребности от храна, като се подпомогнат с топъл обяд, както и да им бъдат предоставени съпътстващи мерки в тяхна подкрепа, съобразени със специфичните им нужди с оглед преодоляване на основно материално лишение в условията на извънредната пандемична ситуация породена от разпространението на вируса COVID 19.
Основните целеви групи са лицата без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, лица поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи, които нямат близки, които да им окажат подкрепа, както и лица обект на социално подпомагане , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
 
 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение